Magyar közlöny, 2004. március (28-39. szám)

2004-03-30 / 38. szám

2004/38. szám MAGYAR KÖZLÖNY a felsőoktatás működésében és modernizálásában vég­zett eredményes munkája, oktató-nevelő tevékenysége el­ismeréseként dr. Bankó Sándornak, a Magyar Iparművészeti Egyetem gazdasági főigazgatójának, főtitkárának, a nyelvtudomány terén végzett, nemzetközileg is elis­mert munkásságáért, több évtizedes oktatói tevékeny­ségéért dr. Bassola Péternek, a nyelvtudomány kandidátusának, a Szegedi Tudományegyetem BTK Német Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, az úszó sportágban elért eredményeiért, oktatói tevé­kenységéért dr. Bánki Horváth Béla világbajnok senior úszónak, a közigazgatás korszerűsítése érdekében végzett ered­ményes tevékenysége elismeréseként dr. Bekényi Józsefnek, a BM Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Főosztálya vezetőjének, színházművészeti pályafutása elismeréseként Beregi Péternek, a Mikroszkóp Színpad színművészének, több évtizedes közigazgatási és vezetői tevékenysége elismeréseként dr. Bíró Lászlónak, Szerencs Város Önkormányzata cím­zetes főjegyzőjének, zenepedagógusi-karnagyi munkásságukért, a magyar zenekultúra nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységükért Botka Valéria Liszt Ferenc-díjas ny. karvezetőnek, dr. Csányi László Liszt Ferenc-díjas ny. karvezetőnek, a vitorlázó repülő sportágban elért eredményeiért Bolla Mária vitorlázó repülőnek, a járványos gyermekbénulás világméretű eradikációjá­­ban kifejtett országos koordináló munkájáért, valamint a specifikus prevencióban végzett magas színvonalú tevé­kenységéért dr. Budai Józsefnek, az orvostudomány kandidátusának, a Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórháza szaktanácsadójának, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ny. egyetemi tanárának, több évtizedes művészi munkásságáért, tudományos és szépirodalmi művek páratlan illusztrálásáért Csapó István György fotóművésznek, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tanácsadójának, a műszaki felsőoktatás területén elért eredményeiért, négy évtizedes, iskolateremtő munkásságáért, az egyetem szakmai profilját szélesítő fejlesztő tevékenységéért dr. Cselényi Józsefnek, a műszaki tudomány kandidátusá­nak, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tanárának, sokoldalú televíziós rendezői munkássága elismerése­ként Csenterics Ágnes rendezőnek, sokoldalú irodalmi munkássága elismeréseként Csíki László József Attila-díjas írónak, költőnek, közel négy évtizedes művészi munkásságáért, a magyar- és világirodalom értékeinek hiteles tolmácsolásáért, iroda­lomnépszerűsítő tevékenységéért Csikós Sándornak, a Debreceni Csokonai Színház Jászai Mari-díjas színművészének, a magyar Kelet-kutatásban, oktatásban, tudomány- és oktatásszervezésben, tudományos ismeretterjesztésben végzett munkássága elismeréseként dr. Csongor Barnabásnak, a nyelvtudomány kandidátu­sának, az ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék ny. tanszék­­vezető egyetemi docensének, több évtizedes a központi közigazgatásban végzett pél­daértékű munkája elismeréseként Czakóné Kónya Évának, a Miniszterelnöki Hivatal iro­davezetőjének, nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért Deák Andrásnak a BM Duna Szimfonikus Zenekar vezető karmesterének, több évtizedes, a felsőoktatás érdekében végzett sok­oldalú munkásságáért, intézményvezetői, oktató-nevelő tevékenységéért dr. Dinya Lászlónak, a mezőgazdasági tudomány kandi­dátusának, a Károly Róbert Főiskola főigazgató-helyette­sének, tanszékvezető egyetemi tanárnak, több évtizedes, sokoldalú irodalmi munkássága elisme­réseként Dohai Péter József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak, dramaturgnak, az elektroanalitika témakörében végzett, nemzetközileg is elismert, több mint négy évtizedes oktatói tevékenységéért dr. Farsang Györgynek, a kémiai tudomány doktorának, az ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanárának, 3441

Next