Magyar közlöny, 2004. április-május (59-70. szám)

2004-04-29 / 59. szám

A MAG­YAR K­ÖZ­TÁRSASÁ­G HI­V­A­TALOS L­APJ­A Budapest, 2004. április 29., csütörtök 59. szám 1. kötet 1—2. kötet ára: 5474.- Ft TARTALOMJEGYZÉK 1.kötet 119/2004. (IV. 29.) Korm. r. 120/2004. (IV. 29.) Korm. r. 121/2004. (IV. 29.) Korm. r. 122/2004. (IV. 29.) Korm. r. 123/2004. (IV. 29.) Korm. r. 124/2004. (IV. 29.) Korm. r. 125/2004. (IV. 29.) Korm. r. 126/2004. (IV. 29.) Korm. r. 127/2004. (IV. 29.) Korm. r. 128/2004. (IV. 29.) Korm. r. 129/2004. (IV. 29.) Korm. r. 130/2004. (IV. 29.) Korm. r. 131/2004. (IV. 29.) Korm. r. 132/2004. (IV. 29.) Korm. r. 133/2004. (IV. 29.) Korm. r. 134/2004. (IV. 29.) Korm. r. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 59. száma terjedelmi okok miatt 1—2. kötetben jelenik meg. Oldal Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támo­gatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, szám­viteli és ellenőrzési rendjéről..................................................... 6107 Az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről .... 6123 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról . 6134 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról ........ 6142 A határátkelőhely megnyitásának, megszüntetésének, a működte­tés rendjének és feltételeinek szabályairól szóló 305/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról................................. 6144 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kor­mány között határforgalom ellenőrző helyek létesítéséről és a határforgalom ellenőrzésében való együttműködésről szóló, Bécsben, 2004. április 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről 6146 Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.......... 6152 Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárakat érin­tő egyes kormányrendeletek módosításáról ........................... 6156 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falu­­gondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédel­mi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyer­mekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról................ 6160 A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes felada­tokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztár­tagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról .................... 6166 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­takról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról................................................... 6169 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól................................................. 6170 Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésé­nek részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. ren­delet, valamint a Karitatív Tanács megalakításáról és működé­sének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. ren­delet módosításáról................................................................... 6172 A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcso­lattartásról................................................................................. 6174 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és fel­használásáról............................................................................. 6193 Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza műkö­désére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és for­rásaira vonatkozó részletes szabályokról................................. 6201 A tartalomjegyzék a 6106. oldalon folytatódik.

Next