Magyar közlöny, 2004. június-július (85-105. szám)

2004-06-19 / 85. szám

8346 MAGYAR KÖZLÖNY 2004/85. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2004. évi LIV. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról* 1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.­ 23. § (1) bekezdése a következő f1 ponttal egészül ki: [23. § (1) A pénztártag tagsági jogviszonya] ,fi a törvény 123. §-a (6) bekezdése szerinti vissza­lépéssel” [szűnik meg.] 2. § Az Mpt. 123. §-a (6) bekezdésének helyébe a kö­vetkező rendelkezés lép: „(6) Azok a 120 hónapot meg nem haladó - különböző pénztárakban eltöltött és összeszámított - tagsági jog­viszonnyal rendelkező pénztártagok, akik - a 23. § (1) be­kezdés d) pontjában meghatározott eset kivételével - nyugdíjszolgáltatásra szereznek jogosultságot és a magán­nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a részükre megálla­pítható magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatás várható összege nem éri el a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíj megállapítási szabályai szerinti nyugellátásának 25 százalékát, kezdeményezhetik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépést. E feltételek fenn­állása esetén a visszalépésre legkésőbb 2012. december 31. napjáig van lehetőség.” 3. § (1) Az a személy, akinek e törvény hatálybalépését megelőzően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ellátások — beleértve a Tny. 6. § (4) bekezdésében felsorolt ellátáso­kat is - körébe tartozó nyugellátást állapítottak meg a Tny. 12. § (7) bekezdésének alkalmazásával, e törvény hatály­balépésétől számított 6 hónapon belül kérheti nyugellátása összegének a Tny. 12. § (6) bekezdésének alkalmazásával történő módosítását. A módosítás feltétele, hogy a kérel­mező részére megállapított magánnyugdíjpénztári jára­dékszolgáltatás összege, vagy ennek hiányában az egy­összegű magánnyugdíjpénztári szolgáltatás megállapítá­sának időpontjában a pénztár tájékoztatása szerint kalku­lálható járadékösszeg nem éri el a kérelmező Tny. 12. § (7) bekezdésének alkalmazásával megállapított társada­lombiztosítási nyugellátásának 25 százalékát. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés által érintett személyeket az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül ér­tesíti. (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytől az érintett személy nyugdíjszolgátatásban részesült, illetve amelynek tagja. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, magánnyugdíjpénztár erről ér­tesíti a kérelmezőt. Amennyiben a kérelmező magánnyug­díjpénztári szolgáltatásban már részesült, az igénybevett szolgáltatás összegét a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie a magánynyugdíjpénz­­tár részére. A magánnyugdíjpénztár a visszafizetési köte­lezettség teljesítését követően, a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás megállapításának vagy biztosítóintézettől tör­ténő megvásárlásának időpontjában a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelésének megfele­lő összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni, és erről a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet értesíteni. A ma­gánnyugdíjpénztár egyidejűleg megküldi az érintett sze­mély kérelmét, valamint a korábbi magánnyugdíjpénztár járadékszolgáltatás tényleges vagy kalkulálható összegé­ről szóló tájékoztatást az illetékes nyugdíjbiztosítási igaz­gatási szerv részére. (4) Amennyiben a kérelmező részére nyugdíjszolgálta­tást nyújtó magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül meg­szűnt, a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását, illetve az igénybe vett magánnyugdíjpénztári szolgáltatás igazolt összegé­nek visszafizetését az érintett személynek az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesítenie. (5) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (3)—(4) be­kezdésben foglaltak szerint átutalt összeg beérkezését kö­vető hónapban intézkedik a nyugellátás összegének a meg­állapítás időpontjára visszamenőleges, az időközben vég­rehajtott nyugdíjemelések figyelembevételével történő módosításáról. 4. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. § (7) bekezdése a „23. § (1) bekezdés d)" szövegrész után kiegészül az „és fi" szövegrésszel. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. § (7) bekezdésében a „rokkantsági, baleseti rokkantsá­gi nyugdíjigény” szövegrész helyébe a „társadalombizto­sítási nyugdíjigény” szövegrész lép, az Mpt. 24. § (8) be­kezdésében a „rokkantsági nyugellátás” szövegrész helyé­be a „társadalombiztosítási nyugellátás” szövegrész lép. Mádl Ferenc s. k., a Köztársaság elnöke Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyűlés elnöke * A törvényt az Országgyűlés a 2004. június 14-i ülésnapján fogadta el.

Next