Magyar közlöny, 2004. június-július (85-105. szám)

2004-06-19 / 85. szám

2004/85. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2004. évi LV. törvény az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról* 1. § (1) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) 2. §-ának 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4. Aláíró: Az a természetes személy, aki az aláírás-lét­rehozó eszközt birtokolja és a saját vagy más személy ne­vében aláírásra jogosult.” (2) Az Eat. 2. §-ának 11-18. pontjai helyébe a követ­kező rendelkezések lépnek: „11. Elektronikus aláírási termék: olyan szoftver vagy hardver, illetve más elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevő, amely elektronikus aláírással kap­csolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint elektronikus aláírások, illetőleg időbélyegző készítéséhez vagy ellenőr­zéséhez használható. 12. Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz út­ján értelmezhető adategyüttes. 13. Elektronikus aláírás érvényesítése: annak tanúsítá­sa minősített elektronikus aláírás vagy e szolgáltatás tekin­tetében minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyeg­­ző elhelyezésével, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy időbélyegző, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az időbélyegző elhe­lyezésének időpontjában érvényes volt. 14. Érvényességi lánc: az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata, és azon egymáshoz rendelhető in­formációk sorozata,­­így különösen azon tanúsítványok, a tanúsítványokkal kapcsolatos információk, az aláírás­ellenőrző adatok, a tanúsítvány aktuális állapotára, vissza­vonására vonatkozó információk, valamint a tanúsítványt kibocsátó szolgáltató elektronikus aláírás ellenőrző adatá­ra és annak visszavonására vonatkozó információk), ame­lyek segítségével megállapítható, hogy az elektronikus do­kumentumon elhelyezett fokozott biztonságú vagy minő­sített elektronikus aláírás, illetve időbélyegző, valamint az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az aláírás és időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt. 15. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektro­nikus aláírás, amely a) alkalmas az aláíró azonosítására, b) egyedülállóan az aláíróhoz köthető, c) olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és d) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsoló­dik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a do­kumentumon tett - módosítás érzékelhető. 16. Időbélyegző: elektronikus dokumentumhoz végér­vényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekap­csolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus do­kumentum az időbélyegző elhelyezésének időpontjában változatlan formában létezett. 17. Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró bizton­ságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 18. Minősített hitelesítés-szolgáltató: az e törvény sza­bályai szerint nyilvántartásba vett, minősített tanúsítványt a nyilvánosság számára kibocsátó hitelesítés-szolgáltató.” (3) Az Eat. 2. §-ának 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „21. Tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibo­csátott igazolás, amely az aláírás-ellenőrző adatot a 9. § (3), illetőleg (4) bekezdése szerint egy meghatározott sze­mélyhez kapcsolja, és igazolja e személy személyazonos­ságát vagy valamely más tény fennállását, ideértve a hatósági (hivatali) jelleget.” (4) Az Eat. 2. §-a a következő 22-28. pontokkal egé­szül ki: „22. Archiválási szolgáltató: az e törvényben meghatá­rozott, az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató. 23. Hitelesítési rend: olyan szabálygyűjtemény, amely­ben egy szolgáltató, igénybe vevő vagy más személy (szer­vezet) valamely tanúsítvány felhasználásának feltételeit írja elő igénybe vevők valamely közös biztonsági követel­ményekkel rendelkező csoportja, illetőleg meghatározott alkalmazások számára. 24. Időbélyegzési rend: olyan szabálygyűjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevő vagy más személy (szervezet) valamely időbélyegző felhasználásának felté­teleit írja elő igénybe vevők valamely közös biztonsági kö­vetelményekkel rendelkező csoportja, illetőleg meghatározott alkalmazások számára. 25. Igénybe vevő, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi sze­mély vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 26. Lenyomat: olyan meghatározott hosszúságú, az elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat, amely­nek képzése során a használt eljárás (lenyomatképző eljá­rás) a képzés időpontjában teljesíti a következő feltételeket: a) a képzett lenyomat egyértelműen származtatható az adott elektronikus dokumentumból; b) a képzett lenyomatból az elvárható biztonsági szin­ten belül nem lehetséges az elektronikus dokumentum tar­talmának meghatározása vagy a tartalomra történő következtetés; c) a képzett lenyomat alapján az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges olyan elektronikus dokumen­tum utólagos létrehozatala, amelyre alkalmazva a lenyo­­ m­ó törvényt az Országgyűlés a 2004. június 14-i ülésnapján fogadta el. 8347

Next