Magyar közlöny, 2004. augusztus-október (123-145. szám)

2004-08-30 / 123. szám

10856 MAGYAR KÖZLÖNY 2004/123. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 251/2004. (VIII. 30.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségve­téséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekez­désének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1.§ (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 1.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehető igénybe a Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsíté­sére,a lakóépületek közös használatú részeinek felújításá­ra, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziköz­­mű beruházásokra. Állami támogatást vehetnek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bérlakásállományuk növelésére, nyugdíjasház vagy idősek otthona létesítésére, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítá­sára, valamint korszerűsítésére, városrehabilitáció kereté­ben lakóépülettömbök korszerűsítésére, felújítására, me­gyei önkormányzatok idősek otthona, az egyházak nyug­díjasházak vagy idősek otthona létesítésére, valamint a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésére és felújítására. Nem minősül új lakás felépítésének vagy bő­vítésének meglévő épület, épületrész vagy építmény átala­kítása.” (2) Az R. 1. §-ának (4) bekezdése a következő új 5-8. pontokkal, egészül ki: „5. Hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiók­teleppel rendelkező hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény­ben foglaltaknak megfelelően, illetve biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően; 6. Jelzálog-hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jelzálog-hitelintézet a jel­zálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvényben foglaltaknak megfelelően; 7. Támogatott személy: a magyar állampolgár, vala­mint a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásá­ról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, aki Magyarországon munkavállaló és a támogatás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a munka­jogi vagy foglalkoztatási jogviszonya fennállásának idő­tartama alatt; 8. Külföldi: az a természetes személy, aki a 7. pont sze­rint nem minősül támogatott személynek. 2.§ Az R. 2. §-a (1) bekezdésének utolsó tagmondata helyé­be a következő rendelkezés lép: [Az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti támogatáso­kat (a továbbiakban: közvetlen támogatások) a (2)-(5) be­kezdésben meghatározott feltételekkel] „nagykorú támogatott személy, valamint a 16. életévét betöltött, tartós nevelésbe vett kiskorú támogatott személy veheti igénybe.” 3­§ (1) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A kedvezmény a következő célokra nyújtható:] ,,d) a három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik 2001. augusztus 1 -jén már tu­lajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az ér­tékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50% arányú tulajdo­nában állt, továbbá, ha az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlására fordítják. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet keve­sebb, mint az értékesített lakásban volt.” (2) Az R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelő

Next