Magyar közlöny, 2005. január-március (1-29. szám)

2005-01-07 / 1. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. január 7., péntek 1. szám Ára: 989.- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 1/2005. (I. 7.) EüM r. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet, valamint a veszélyes anyagok­kal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról......................................... 2­1/2005. (I. 7.) FVM 1. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásá­ról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról........................................................... 3­1/2005. (I. 7.) NKÖM r. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. tör­vény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról............................................................................. 24 1/2005. (I. 7.) PM r. Az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet módosításáról.............................. 24 2/2005. (I. 7.) PM r. A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai kö­vetelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról 25­1/2005. (I. 7.) TNM r. Balatonberény vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények­kel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról*.................................................. 39 1/2005. (I. 7.) KE h.. Politikai államtitkár felmentéséről...........­......................................... 46 2/2005. (I. 7.) KE h. Egyetemi tanári kinevezésről................................................................. 46 1001/2005. (I. 7.) Korm. h. Az államtitkári juttatások biztosításáról............................................... 46 1/2005. (I. 7.) ME­K. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság vezérigazgatójá­nak felmentéséről.................................................................. 46 2/2005. (I. 7.) ME h. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság igazgatósága elnökének kinevezéséről................................................................. 47 3/2005. (I. 7.) ME h. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság igazgatósága elnökének kinevezéséről ................................................. 47­4/2005. (I. 7.) ME h. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság vezérigazgatójá­nak kinevezéséről.............................................................................. 47 1/2005. (MK 1.) MNB közi. A Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékéről................. 47 Az Alkotmánybíróság közleménye.................... 48 Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség pá­lyázati felhívása a munkavédelmi jellegű bírságok felhasz­nálására................................­­........................................................... 48 Megállapodás a villamosenergia-ipari társaságok privatizációjával kapcsolatban felmerült ágazati humánpolitikai kérdések tárgyá­ban, 1995. július 4-én kötött Megállapodás 2.1. pontjának végre­hajtásáról, valamint a privatizációt követő liberalizáció és az EU­­ csatlakozási folyamat miatt várhatóan keletkező humánpolitikai problémák kezeléséről..................................................................... 53 Az adatvédelmi biztos közleménye - Felhívás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek és a közérdekű ada­tok megismerésére irányuló elutasított kérelmek bejelentésére. . 56 * A Magyar Közlöny a rendelet mellékletét képező eredeti M= 1:2000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazza. A rendelet mellékletének M=1:2000 méretarányú eredeti tervlapjait a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által kiadott CD tartalmazza, amelyet az előfizetők kérésre megkapnak [telefon: 36(1) 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357]. A rendelet mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú példá­nyairól készült másolatok a sokszorosítás költségeinek térítésével megrendelhetők a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társa­ságtól [1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Telefon: 36 (1) 224-3100].

Next