Magyar közlöny, 2006. április-május (43-56. szám)

2006-04-14 / 43. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 14., péntek 43. szám Ára: 391,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. 17/2006. (IV. 14.) GKM-HM-KvVM e. r. 2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM r. 22/2006. (IV. 14.) KvVM r. 17/2006. (IV. 14.) OM r. 1041/2006. (IV. 14.) Korm. h. 1042/2006. (IV. 14.) Korm. h. Oldal Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről..................................................................................................... 3457 A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet módo­sításáról ..................................................................................................................... 3459 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról................................................................... 3463 A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási ható­sági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díja­zásáról ........................................................................................................................ 3474 A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építé­szeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról..................................................................................... 3475 A 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos összefüggő kormányzati fel­adatok koordinálásáért felelős kormánymegbízott feladatairól, valamint az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról .... 3475 A Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendő intézkedésekről szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedé­sek hatályának kiterjesztéséről...................................................................... 3476 A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2004. évi beszámolója........... 3476 A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2005. évi beszámolója........... 3478 Helyesbítés.................................................................................................................. 3479 Tárgymutató a 2006. március hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve­ közzétett határozatokról és közleményekről II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről­­­§ (1) A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irá­nyításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kap­csolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kát. tv.) 7. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított jogköré­ben - a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. tör­vény 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerinti - árvízi ve­szélyhelyzetet hirdet ki 2006. április 14-én 13.00 órától, a (2) bekezdésben meghatározott területekre. (2) A veszélyhelyzet Heves megyében a Tisza folyó partvonala által érintett települések, Jász-Nagykun-Szol­­nok megyében a Tisza folyó partvonala és a Zagyva folyó torkolati része által érintett települések, Bács-Kiskun me­gyében a Tisza folyó partvonala által érintett települések, Csongrád megyében a Tisza, a Maros, a Hármas-Körös fo­lyók partvonala által érintett települések közigazgatási területére terjed ki. 2­§ (1) Az 1. §-ban jelzett időponttól, az ott megjelölt terü­leten­­ a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 149. §-ának (3) bekezdése a) pontja alapján - a Kormány a Hvz.

Next