Magyar közlöny, 2006. augusztus-szeptember (101-120. szám)

2006-08-11 / 101. szám

7992 d) a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek számviteli bizonylatnak megfe­lelő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt összegének megtérítését. (3) A külföldi napidíj egy napra eső összegének orszá­gonkénti és valutanemek szerinti mértékét - az egyes or­szágok ár- és jövedelmi viszonyainak alapulvételével, 40-100 euró közötti összegben - a külügyminiszter álla­pítja meg. (4) Ha a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt külföl­dön térítésmentesen teljes élelmezési ellátásban részesül, napidíjának egynegyede illeti meg. A részleges ellátás cí­mén történő levonás mértékét belső szabályzatban kell meghatározni. (5) A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség meg­térítésére jogosult, amennyiben a feladatát a külföldre ér­kezés napján nem tudja befejezni, illetőleg a feladata befe­jezése napján hazautazni nem tud. Ha a kiküldött a külföldi tartózkodása alatt térítésmentes elszállásolásban részesül, szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt. (6) A szállás, illetőleg a szálloda kategóriáját a kiküldő szerv vezetője által - belső szabályzatban - meghatározott szempontok alapján kell megválasztani. A küldöttség tag­jai számára indokolt esetben a küldöttség vezetőjét megil­lető szállodában történő elhelyezés is biztosítható.” 2.§ Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a miniszter (a feje­zet felügyeletét ellátó szerv vezetője) engedélyével el lehet térni, amennyiben azt a protokolláris előírások és az ellá­tandó feladatok indokolják.” 3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály­ba, rendelkezéseit az ideiglenes külföldi kiküldetés folya­matban lévő teljesítésével és elszámolásával kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 9. §-ának (1) bekezdésében a „külképviseleti vezetőket” szövegrész helyébe a „külképviselet-vezetőket” szöveg­rész lép. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., szociális és munkaügyi miniszter MAGYAR KÖZLÖNY 2006/101. szám A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a (9)—(10) bekezdésében, valamint a 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a követ­kezőket rendeljük el:­­­§ E rendelet hatálya kiterjed a megyei, fővárosi munka­ügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ), és a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 in­tézkedése keretében megvalósításra kerülő központi prog­ramban részt vevő természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra. 2.§ (1) Ha a munkaügyi központ a 2004-2006. évi Humán­­erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 munkanélküli­ség megelőzése és kezelése intézkedés keretében, végső kedvezményezettként kapott támogatás felhasználásával központi programot hajt végre, a program keretében a következő támogatások nyújthatók: a) képzések elősegítését célzó támogatások, aa) képzés díja, ab) felmerült költségekhez nyújtott támogatás, ac) képzés alatti megélhetési támogatás, ad) képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása, ae) a képzésben részt vevő közeli hozzátartozójá­nak [Ptk. 685. § b) pontja] a képzés alatti ápolá­sához és gondozásához nyújtandó támogatás; b) elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzését célzó támogatás, ba) elhelyezkedést szolgáló bértámogatás, bb) a munkagyakorlat szerzéséhez kapcsolódó uta­zási költségek támogatása.

Next