Magyar közlöny, 2008. július (97-113. szám)

2008-07-01 / 97. szám

5964 MAGYAR KÖZLÖNY II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelete a közigazgatási hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot­mány 35. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a követ­kezőket rendeli: 1.§ (1) A közigazgatási hivatal a Kormány kijelölt területi államigazgatási szerve. (2) A közigazgatási hivatalt a Kormány a helyi önkor­mányzatokért felelős miniszter közreműködésével irányítja. 2.§ (1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének (a továbbiakban: hivatalvezető) veze­tése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá kormány­­rendeletben meghatározott ágazati szakigazgatási szerv­ből (a továbbiakban: szakigazgatási szerv), valamint — a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kivételével - kirendeltségekből áll. (2) A kirendeltség a közigazgatási hivatal szervezeti egysége, amely a közigazgatási hivatal szervezeti és mű­ködési szabályzatában meghatározott feladatokat lát el. Kirendeltségek az e rendeletben meghatározott megye­­székhely városokban, megyére kiterjedő működési terület­tel működnek. (3) A szakigazgatási feladatokat ellátó szervnek a me­gyei kirendeltségen területi osztálya működhet. Területi osztály működését kormányrendelet elrendelheti. (4) A területi főépítész a hivatal szervezeti keretében mű­ködik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik, illetékes­sége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével. (5) A (4) bekezdésben meghatározottakon kívül a Dél-dunántúli Régió állami főépítésze különös illetékes­séggel rendelkezik, amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti tele­pülésekre terjed ki. (6) A közigazgatási hivatal építésfelügyelője a hivatal szervezeti keretében működik, önálló feladat- és hatáskör­rel rendelkezik, illetékessége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével. (7) A hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egysé­gek, a szakigazgatási szervek, a kirendeltségek, a területi szinten működő állami főépítész, valamint az építésfel­ügyelő egy költségvetési szervet képeznek. (8) A közigazgatási hivatalok létszámát szakigazgatási szervi bontásban kell meghatározni. 3­ § (1) A hivatalvezetőt - pályázat alapján - a Miniszterel­nöki Hivatalt vezető miniszter és a helyi önkormányzato­kért felelős miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök bízza meg. A hivatalvezető megbízását - a Miniszter­­elnöki Hivatalt vezető miniszter és a helyi önkormány­zatokért felelős miniszter együttes javaslatára - a minisz­terelnök vonja vissza. (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter - a ve­zetői megbízás és a vezetői megbízás visszavonása kivéte­lével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezető felett. (3) A hivatalvezető minisztériumi főosztályvezetői besorolású köztisztviselő. (4) Hivatalvezetői megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, vala­mint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. 4. § (1) A hivatalvezető munkáját hivatalvezető-helyettesek segítik. A hivatalvezető-helyettes ellátja a hivatal szerve­zeti és működési szabályzatában meghatározott feladato­kat, és távollétében a szervezeti és működési szabályzat­ban meghatározottak szerint helyettesíti a hivatalvezetőt. (2) A kirendeltséget a kirendeltségvezető hivatalveze­tő-helyettesként vezeti, aki ellátja a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat. (3) A hivatalvezető-helyettest - a hivatalvezető javasla­tára - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását. A hivatalvezető­helyettes feletti munkáltatói jogokat egyebekben a hivatal­­vezető gyakorolja. (4) A hivatalvezető-helyettes minisztériumi főosztály­vezető-helyettesi besorolású köztisztviselő, 2008/97. szám

Next