Magyar közlöny, 2008. október (141-155. szám)

2008-10-01 / 141. szám

15738 II. Törvények 2008. évi LII. törvény az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről* 1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Albán Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának el­ismerésére. 2. § Az Országgyűlés az Albán Csatlakozási Jegyző­könyvet e törvénnyel kihirdeti. 3. § Az Albán Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles szöve­ge és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a követ­kező: „PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949, Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Albania to that Treaty, Agree as follows: Article I Upon entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all Parties, communicate to the Government of the Republic of Albania an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Albania shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America. Article II The Present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all Parties to the North Atlantic Treaty, of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol. Article III The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty. In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol. Signed at Brussels on this 9,h day of July, 2008. (aláírások) JEGYZŐKÖNYV AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei, meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség bizton­ságát növeli az Albán Köztársaság csatlakozása a Szerző­déshez, megállapodnak a következőkben: 1. Cikk Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez tör­ténő csatlakozásra szóló meghívást juttat el az Albán Köz­társaság Kormányának. A Szerződés 10. cikkének meg­felelően, az Albán Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál. 2. Cikk Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, an­nak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Álla­mok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormá­nya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyi­két tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.­ ­ A törvényt az Országgyűlés a 2008. szeptember 15-i ülésnapján fogadta el. MAGYAR KÖZLÖNY 2008/141. szám

Next