Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

348 la. A’ fö Hertzeg és Hertz eg - Afzfzony pedig igeo frifsen vágynak. A’ múlt héten, midőn tsak nem térdig érő ha­vas, íizélveizes és fagyos napjaink valának, minnyá­­jon úgy gondolkozunk vala , hogy ezen 1789- dik még eddig mofioha efztendö talám parantsölatban adta volna a’ maga 3 kedvefebb ráfzeinek-ki, hogy ezeknek az idén meg-jelenni fzabad ne «légyen; de minekutánna Szombaton és Vasárnap olly kies Ta­­vafzi napok lettenek volna, hogy az egéfz termé­­fzet örömre elevenedni láttatnék, a’ nagy hírekkel fzülő-félben vifelos kellemetes napokhoz igen nagy reménységlink vagyon. A’ Hadi - kéfzületeknek for- Jppntja a’ Duna megint kezdett nevekedni; a’ Tá­bori dolgok egymáü érik úgy költöztetnek. — A’ F. Ts. Királyi Rábák fzámára 8000 öltöző köntö­sök vágynak már Bétsben kéfzen; mellyet a’ múlt Szombaton fzemeinkel látánk. A’ Német Dolmány fejér, mint a’ több Ts. gyalog katonáké; de hátúi­ról más fzinü pofztóból meg-kiilömböztetett hajtó­kája nintsen, tsak az ujján. A’ foglyok tehát:, kik a’ hadi-fzolgálatra alkalmafok kegyelmet nyernek S Felségétől; hajón a’ Dunán Zemlin tállyékára vi­tetnek a’ vasban, ott fel - öltöztetnek , igen kevés idejig a’ fegyverkezésre^ taníttatnak , egy külöpös hadi-telibe állíttatnak, és a’ Belgrádra való roho­­násban elsők fognak lenni , kik a’ lajtarjákon a* Vár fokára fel-máfznak. A’ kik ezek-közzül életben meg maradnak , a’ háború után 10 tallért kapnak és el-betsáttatnak. Azt befzéllik, hogy a’ Bétsi Rá­bák közzül már 300-at ki-is vállafztattanak vólna. mert minayájokot ezen fzolgálatra nem alkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék