Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

Egy Molnár Alihály nevezetű Aíztalos Mefter-en^ bér * tart vala házánál egy Farkait kiisiny köjpk korától fogva , melly már mintegy más-fél efzten­­döktöl fogva alkalmafmt meg -nevfekedvén , és az tígyan ezen kül’zöbet ötzö Komondorral ottan ottan küfzködvén , ezzel a’ magok Uraknak fokfzori gyö­nyörűséget okoznak vala. Ezen, külömben igen jó féle Gazda * gyakran meg-inteték a’ maga Barát­­tyaitól, hogy ezen fene - vadat házánál ne-tartaná* ne talám még gyermekének találna lenni Koporsó­ja — és imé bé-tellyefedék, Egy ugyan АЦуа ne­vét vifelö efztendös és 9 hónapos Kisded gyerme­két meg-ölé: A’ Farkait nem esmerö Kisded a’ Far­kashoz inenvén i annak ágyékát ki-harapta* és az Atyjának és Anyának örökös fzomoniságpkra meg-? hala. Ez a’ Rókát és Farkait - tartó Gazdák előtt egy hathatófon tanittó példa lehet. — Ezen fzeren­­tsétlen gj^emíek hellyet fzületék egy más Kolosvárt. Kölosvár 24. Mártz. *, Jofef napjára Virradolag a’ B. Bánffi Sándor Ur ö Nagysága Kolosvárban lévő házánál egyr igen tifztefségeJert bé-pólált kis­gyermek illyen iráfsal találtaték : „ Ez egy fzeren­­tsétlen Anyának fzerentsétlen magzatja * ki Sándfif napján lépvén-ki a’ Világra , Nagyságodnak aján­lottam; Kereízteltefse Nagyságod a’ maga nevére; és minthogy az Tßon Nagyságodot fefnmi élő mag­zattal nem fzerette * ’s más gazdagságokkal pedig bőven meg-áldotta ,• neVelje-feí a’ maga. fzámára, ’s kegyelmeién vifeltefsen gondot reájja. “ Ezen Leá­­öyi nevét oltalmazó ártalmas Anyának ártatlan magzatjára reggel rá - találván Ö-nagyságok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék