Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

Miskóltzról Mártz. 21-dikén cgу réfzeges ember­­röl Írják ezen következő irtózatos történetet. Mis­­kóltztól nem mefzfze Szent Péter nevű Mező - Vá­­rosban, egynéhány napokkal ez-előtt egy réfzeges embert a’ maga felesége a’ Kortsmáról haza hivott; ezért meg-bofzonkodván az ember, fel-tevé magá­ban, hogy feleségét megölje: melyre nézve mihelyt haza-érkezék, a’ bárdját kezébe vévén, el-mene az­zal a’ fzomfzédságban lakó Kovátshoz, hogy meg­­köfzörülje. A’ felesége éfzre-vévén, hogy a’ bárdot a’ férje magához vette, megdobbant magában, és gyanakodni kezdett, hogy a4 férjének nem jó fzán­­déka volna; azért alattomban utánna ment , hogy meg-visgálja hová ment a’ bárdal, és midőn a’ Ro­­vátsnál köfzörülve találta volna, jobban-is meg­­eröfsödött gyanuságábau \ és egéfzlen ei-remiilve az Alzfzoyy, valamely közel lakó Aítyafiához fzala­­dott, annak az egéfz dolgot és a’ maga gyanuságát elé-befzélte, és egyfzersmind kérte , hogy az ö há­zához ne fajnáljon el-jöni, ötét a’ következhető ve­­fzedelemtöl meg - fzabaditani. Az Atyafi meg-igéré nékie, hogy kevés fzempillantáfok múlva nyomába fogja ötét követni: ezzel az Afzfzony haza mégyen, reménlvén hogy a’ férje még a’ Rovátsnál vagyon, vagy ha haza érkeznék-is, talám meg-eugefztelheti. Azonban az Atyafi oda-érkezék; de már későn > mert a’ fzobába bé-lépvén , az Afzfzonyt a’ földön haldokolva találá, orra, kezei és lábai el-valának vágva , és a’ férje még akkoron-is ezén gyilkolás­ban foglalatoskodik vala ; a’ mi a’ fzánakozaiia leg-méltóbb, ezen fzerentsétlez Afzfzony nagyon v * . ■ ' ' ' ‘I : (еГ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék