Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

^prökök a’ fegyver -nyugvás’ ideje alatt fogtanak yala-el, a’ mi Vezéreink kérték yifzfza a’ Belgrádi ^íjj Basától; de ez nem adta, hanem őket Konftán­­yzipápolyba küldötte, ezt felelvén: ,, Ezeket a’To­rok földön fogták-meg, hol mint ellenségnek fem­­^ni hereietek nem volt. — Tegnap előtt, az az, a^ ^núlt hón. 20-dikán egy Török Tifzt jőve által Bel­ládból, ki ö Felségével, vagy a’ főbb Vezérre} ^tiván vala különösön fzóllani; azért ezt Pétervá­­radra kiíirék. Nem fokára ez után jövének megint 3 Törökök, kik ezen első után egéfz eftvig híjában várakozónak. — A’ Serriai Szabad-feregnél eröfsen jfcezdettenek halni. Horváth-orfzág 23. Mártzy. ,, A’ F. M L. Gróf Mitroyfzki hatalma alatt lévő hadi-teít egéfz kéfzü­­}ettel yagyon valamit mozdittani. Az Odromra tar­ozó dolgok meg-fzvinés-nélkül hordotnak Grádfaká­­ifa, és plly mértékben, melyből ki-lehet nézni, ^iogy ezek nem tsak Berbirnek ofiromlására tzéloz ^pak. —- A’ Berbiri Törökök egéfz igyekezettel vágy­­ipák , hogy a* magok Várokot eröfithefsék ; de, a* ^nint már irtuk vala, ezeknek munkáfsaikot Ó-Grá­­diskából, 18 fontos ágyú - gollyóbifokkal köfzöntget­­yén, igen, keyefset dolgozhatnak; mert a.’ lövés meg­­ipem fzünik. Tsak illyenek minden vett Tudóíitá­­faink; melyet mind eddig a’ moiloha idő okozott. — Erdélyből fém hallunk femmit a’ nagy kéfzületen }dvül. Mivel a’ hartzra-kelés nintsen may távol, ujjo*. lag hadi plánumokat emlegetnek némellyek, a’ mel­­ypk közzül e* kovetkezendot mondják eredete-fze^ ппьлЕ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék