Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

re ok-vetetlenül Bányalukának oftromláfa fog követ­kezni. — Hafonlókép a’ TsáCzári hajós Sereg, mely 51 hadi-hajókból áll, és a’ hajós - legényeket hozzá nem fzámlálván, 5400 válogatott fegyverefekkel meg­rakva , és 328 ágyukkal fel-fegyverkezve vagyon, az idei hartzra - kelésben tehettsége fzerint munkál­kodni, és az Adriai Ténger-mellyeken Albánia ellen kelő Vukkáfovits Urat fegiteni fogja. Zemlinnél álló fel-fegyverkezett apró hadi-hajók Belgrád’ oíiromlá­­sánál fegittségül léízek. Szathmárról Mártz. 13-dikán 1789. ,, Itten Febr, 22-dikén Vasárnapon edgy igen pénztelen pénzes ne­vű Vas-árós, maga Vaíás-bóltjába bé-méne, ’s mint­hogy a’ fzomfzéd Vas-árrós’ Boltja, az övével edgy épület lévén , attól tsak deízka koz fallal vala el­­rekeíztve; valamely deízkát le-felzitett; azon áhnl­­jnenvén a’ fzomfzéd Boltba, ottan a’ Vas-lzeveket alku-néikül kedvére válogattá, és a’ miket gondolt, hogy magával el-nem vihet, azokat a’ maga boltjának padlására felhordotta. Történetből azon ment-el a’ fzomfzéd Vas-árros inaísa , ki a’ nyilt ajtót lát­ván, és a’ vas zörgéft halván, figyelmez jobban a* dologra ; éfzre-is veízi valamely hafadekon , hogy mitsoda Vas-árós pengetné a’ zárt-boltban a’valát* Ki-lesvén annak okáért meg-rakadott fzomfzédját , távolról kiséri, hogy hová vifzi az elö-fizetés - nél­kül kapott portékát. Egyfzer meg-fzóllitja: Uram • ne-vigye-el a’ mi vaíunkat! ’s a’ t. Ez-is látván a* dologuak nyilván-létét, igy felel az inasnak: Jóí vagyon fijam! imhol a’ vas, a’ többit-is megtalál­játok a’ padláíömoa, E’ dolog még azon napon el-ter* \ , jed

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék