Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

3<5i gdr íratott, ezt a’ Váradiak a’ Textusba amaz hel­­lyett betették, azért fziikségtelen volt, hogy azt a’ fzélire-is jegyzésben fel-tegyék. Mindazonáltal igen hellyefsen tselekedtenek volna azok a’ Könyv-nyom­­tató-meíterek , kik az ujjabb időkben a’ Bibliákat kifsebb formákban fzoritották, hogy a’ Váradi Bib­liának Textusát kezdették vólna nyomban követni, igy bizonyára fokkal hellyefsebben ellenek vólna a* kezünk között mofian forogni fzokott minden Ki­­odáfok. Mert ugyan is a’ Vifolyi és Hannoviai, és az ezeket követő minden ujjabbi Ki-adáfokban mind e’ mái napiglan illy hibáfon olvafiatik Maiak. II. ló. Ha meg-gyülöli valaki Feleséget, botsáfsa-el; azt mondja az Jzráelnek Ura Iftene: de a’ Váradiban igen hellyefsen igy vagyon: Gyűlölöm az el-botsd­­táft azt mondja az Izrdélnek Ura Iftene. Ismét Mát. XXI. 32. illy hibáfon olvafiatik azokban: El-jött ti­­hozzátok Kerefztelö János, az igazságnak úta, ’s a’ t. jól vagyon a’ Váradiban ekképpen: El-jött hozzátok Kerefztelö Sz. János , az igazságnak útában. Ismét moll közönségefsen igy olvafsuk helytelenül: Mát. XXII. 4. az én tulkaim és rnadarim meg-ölettek: ez-is a’ Váradiban jól vagyon illyetenképpen : az én tul­kaim és hizlalt állatiéi ’s a’ t. Ezek tsak azért em-. liternek itten, minthogy Hazánknak egy nevezetes­­febb Városában mofian az Ujj - Tefiamentumnak nyomtatásához fogtanak, avagy tsak ezekre néz­­ve-is fzemesnek kellene a’ Könyv-nyomtató-mefter­­лек lenni, és az effélp hibákat fzükséges vólna meg­­lobbitam, annyival-is inkább, hogy az Ujj-Tefia­­taetttpmnak Hazánkban ez-elött mintegy húíz efzten Bé&k dn.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék