Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

426 tésnek nyúghatatlankodtató gondolattyai epefztik elméiket. Az éggymást féltök tsak eggy órats­­kát se lehetnek égymástól távól, mellyben eggy­­máshoz való titkos hivségtelenséggel ne vádolnák éggymást; mellyben gyanús gondolatokkal ne fá­­rafztanák elméiket; mellyben az éggymáshoz va­ló fzeretetnek, és az éggymásra való boízfzonko­­dásnak nyughatatlan habjai között ne hányattat­nának ; mellyben a’ bofzfzúállásoak keserű epéje ne rongálná egésségeket. Sót gyakorta meg esik, hogy a’ bolond fzerelem által meg vakitatván mind magoknak , mind másoknak meg lábolha* tatlan veszedelmet okoznak. Ezer meg ezer pél­dákat lehetne elő hordani mind a’ régibb , mind az újjabb időknek történetei közzül, hogyha fze* relmetes históriát akarnánk írni. — Éggy illyen ízomorú történetről tudósitatunk eggy Párisból jött levél által. Múlt holnapban eggy Wiendel­­feld nevű Aacheni , avagy Aquisgranumi gazdag Bankós gvillotiniroztatott meg Párisban feleségének féltősége miatt (z). Ez a’ hoífzú hajú, de kurta el­méjű afizonyi állat tellyességgel nem fzenvedhetvén igen fzépen termett és ifjú férjének más fzeméllyel való társalkodását, nem hitvesének , hanem ló­gós társának meg boíTzúllására, el vádolta a’ Re­­yolutiónális izéknél, a’ melly a’ nevezett férfinak ágyasát meg fogattatván, éggynéhány ollyatén (z.) Banco, Banque . ollyatén privilegiáltatott közönséges kereskedő ház , mellynél o’ keres­kedők réfz fzerént bátorságnak okáért , réfz Jzerént pedig, hogy a’ sok ide ’s tova való fi­zetéstől mentek legyenek, pénzeiket le tefzik, mellyekböl annakutánna adósaikat cambium , az az, tserélés által ki fizettetik. így kell ay dolgot fii venni: Itt Bétsben vagyon Hlyeién közönséges bankós, vagyon Hamburgban, Ara­­sterdámban, és másutt is. Tegyük fel, hogy éggy Bétsi kereskedő eggy Hamburgi kereske­dőtől éggynéhány mázsa nádmézet és kuffék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék