Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

következésképen éggyet értették az áristocraták­­kal és Rojalistákkal (a). &t. Just, a’ nevezett Köz. jóra ügyelő commissiónak ízófzóUója fedez­te ezt fel a’ N. Gyüilés előtt, ö tett leg elsőben is jelentést, hogy ismét eggy complót legyen a’ Frantzia Köz. Társaságban, melly a’ külső ha­talmasságoknak plánuma ízerént, közönséges éh­séget , ’s ez által bfkételenséget , és zenebonát akart inditni a’ nép közt. Sok neiyett a’ főid aiá ásattattak az eleségek , meg akadályoztatott Pá­­risba való hozattatások , partos befzédek és Írá­sok által ingerelte!ett a’ nép. — Ez után Így fzóllott St. Just: Ennek az egéí'z öfzve esküvés­nek fzerzö oka a’ Londoni ministerium , ho’ott a’ mostani Páriám ntomnak öfzve gyűlése előtt két nappal tartatott ministerialis tanátsban igy fzóllott eggy valaki : Hogyha továbbá is folytatni fogjuk ad hadakozást , újjabb eröfzakos efzközöket keres ad N. Gyülle's ellenünk , és az által egéfzien fel bojfzontya maga ellen o’ nemzetet. Hogyha bé­kességet tsinálunk , hazafiak között való háború le­­fzen közöttök. Mind a’ két esetre nézvefzükség l fzen ad Frantzia Köz. Társaságot el bontani igyekeznünk. Kéfzülnünk kell ugyan fzüntelen a7 hadakozásra , de azomban halogatnunk az idei táborozásnak el kezdését s. a. t. Ne tsudáikozzatok annakokáért, továbbá is így fzóllott St. Just, hogy annyi sok féle forgó fzél fenyegetett bennünket. A’ Párisi gazdag lakosok gyakorta cUyatén vendégséget ütottenek, mellyben 100 tallért is. fizetett eggy fzemély , tsak azért, hogy magok mindent meg fzámot vetnek éggymással, és hogyha többet ßzetett ki az éggyik , mint ad másik, az a7 következendő efztendöre Írja által. (a.) Cordelierseknek neveztetnek Párisban azok ad Frantzia patrióták , a’ kik a7 vólt Francis­­kánusoknak ki üresiteteit klastromjában tar. tydk gyűléseiket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék