Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

eméifzeaek , a’ népnek semmit ne haggyanak. — A’ játéknéző házakban, és más közönséges he­lyeken különös éggymást meg ismertető jelekkel éltének az öí'zve eskiittek. Sok olly ÁDglusok, Olafzok, Németek, és más nemzetbeíiek vágynak Párisban , a’ kik úgy ádgyák ki magokat, mint­ha hazájokban üldözést Szenvedtek, ’s e’ miatt kellett volna nékiek hozzánk jönni, eleinteu ótsár­­lották, motskolták hazájoknak igazgatóit, olly tit­kos fel-tétellel , hogy azon íziu alatt a’ ministe­reknek belső fzobáikba bé tsúfzhassanak, ’s minde­neket ki tanúliyanak. Sok Austriai zsidók vágy­nak itten , a7 kik a’ kereskedésnek paiástya alatt igyekeznek dolgainkat ki tanulni, ’s oda meg Ír­ni. — Minekutánna közönséges végezés hozat­tatok vóina az idegen nemzetbelieknek vagy kö­zülünk való ki üzettetésekre, vagy meg fogatta­tásokra, ki vévén mindazáltal a’ mesterség gya­korlókat, következett napon minden ellenségeink mesterséget gyakorlókká lettenek. — Mind ezek a’ ti engedelmességteknek, melly ellen minap is ki kőltem volt, gyümőitsei. Annakokáért másképen kelletik politikátokat intézni; mindeneket el kell követnetek fzabad Társaságunknak hafznára és meg erössitetésére. Hát ugyan hol vagyon az a’ Tarpesiai köfzikla ? Hát nintsen é elegendő fzíve­­tek az áristocratáknak arról való le vettetcsekre ? Ellenségeink azok a’ puha emberek, a’ kik köny­­nyü életek által ki gúnyolják a’ közönséges éle­tet; azért tellyességgel meg ne engedjétek, hogy eggy ember is közöttetek korhelységgel töltse ide­jét. — Nintsen é elég építeni való hajónk? Nin­­tsen é elég földünk a’ mivelésre? Nintsen é ke­reskedésünk nagyobb virágozásra való vitelre * Az igaz és valóságos patrióta előjárók tsendesen, ’s Öfzve tétetett erővel munkálkodnak a’ nemzet­nek boldogságára ; most pedig mindenik uralkod­ni kíván , ’s eggy sem akar tsupán polgár lenni. Nofza tehát bátran fogjuk és forgassuk Respubli­kánknak kormányát, és még ma éreztessük meg a’ nemzet képviselőinek energiáját, az az, rúgó vasát, az idegenekkel. Tudtára vagyona' Kői,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék