Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

jóra ügyelő commissiónak , hogy az idei táboro­zásnak el kezdésével azért nem sietnek az Öfzve ízövetkfzett hatalmasságok, hogy az alatt közöt­tünk belső nyúghatatlaoságot indíthassanak. — Titkos fel tételeknek palástolására, Mack Austriai Generál fzüntelen való kéfzületben és mozdulás­ban vagyon seregeink ellen. — Brüjfzelben és Frqnkófurtumban g millió hamis assignaták kéfzi­­tettek a’ Frantzia patrióták jófzágaikra , és a’ mi valóságos assignátáinkoak fel tseréltetésekre. — Még most is sok idegen nemzetbeliek tartózkod­nak Párisban, kik közzül nem régiben eggynéhá­­nyan meg fogattattak. — Mind itt, mind másutt tgapjuk a* főidre az ellenünk öfzve eskütteket , valameddig ezeket ki nem irtándjuk, soha sem l^ífz addig tsendesség közöttünk s, a. t. Buckót Frantzia hadi minister azzal vádol­­tatott Márt. 19 ik napján tartatott ülésben, hogy ö sok á tál fzökötf idegen katonákat, és tábori foglyokat parantsolt Párisba, és annak környé­kére jnenni, éggyfzersmind azt sürgették némely­­lyek , hogy a! nevezett minister adjon ízámot ezen tettéről a’ Köz. jóra és bátorságra ügyelő commigsiók előtt. — Eggy a’ nemzet képviselői közzül azt bizonyította , hogy ezeket a’ külső nemzetbelieket nemzeti köntösben látta, másik azt, hogy a? előtt való nap estvéli 10 órakor 200 embernél többet látott éggyűtt lenni; ismét harmadik, hogy ö hallotta ezt kiáltani: éllyen ar király ! — Merlin is fel fzóllalt, ’s oily nagy fzámmal lenni mondotta Párisban, és körülötte az; Clesertoroknak fzámát, hogy egéfz ármádiát le­hetne belöl!ök tsinálni. Danton azon panafzol­­kodotr az úgy nevezett Moniteur Párisi közönsé­ges újság levelek ellen, hogy az által minden Pá­­ijs v rosát iliető dolgok hazug és gyűlölséges for­maiba adattatnak elöl, 5s éggyfzersmind sürget­te , hogy eggy oily közönséges újság levél írót rendellyen a’ Köz. jóra ügyelő commissio , a’ ki mi-den befzédjeit, tanátskozásait, és tselekede­­tgit a’ JSF Gyűlésnek hiveos és igazán jegyezze

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék