Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

4 33 „ sinak , hogy én el untam utánnatok hitfzegök ,, után várakozni. Tudjátok meg, hogy kemény­­,, nyen meg Izokta büntetni azokat a’ Frantzia „ Respublika, a’ kik vagy maga, vagy ágensei „ iránt való hivségtelenségbe tap síztaltatnak ; jól ,, tudjátok , hogy az általatok adatott kezesek „ fzabadon botsátatván titkon el fzöktenek; jól ,, tudjátok , hogy a’ kiváot satzoak meg fizeté­­,, sét meg Ígéri étek , hartem mint hitetlen embe­­,, rek bé nem teliyesltettétek fzavaitokat. Annak­­j, okáért hallyátok meg , hogyha í2 órának ei ,, forgása alatt , a’ kívánt summa pénzt és ele­­,, séget meg nem fizetitek, mint pánosokkal úgy ,, fogunk veletek bánni. Vachenheimban a’ Ger­­,, miridlnak 2 dik napján ( értsd Bojtmás hólnap­­,, ját.)a’ Frantzia Respublikának második efzten­­,, dejében, Lautterekkenböl Márt. 24 dikén. Ismét az a* rettentő hír í’zárnyál környékeinkben , hogy új­­jonnan meg látogatnak bennünket a’ kegyetlen FraDtziák, sót a’ mint tapafztaltuk, mind alább alább vonódnak a’ L,auter viz£ mellett. Tegnap minteggy 100 emberből álló Frantzia commando vólt az úgy nevezett Juh malomnál Olsbrukken­­töl nem meíTze, ?s valamit talált mind el rablot­­ta. A’ nemrégiben Frantzia Orfzágból jött, és most Schönnenberg és Onbach közt táborozó Fr. ármádia, mellynek fel-tett tzéllya a’ desertorok­­nak vallás-tételek fzerént, a’ Treviri V. Fejedelem­ségbe bé ütni, és ottan minden klastromokat, és fundátziókat ki üresiteni , nem kevés nynghatat­­lanságot okozott minekünk, Eggy Kdthidból ( Zweybriikkenböl Bipontból) jött magános levél ekként festi le azon tartomány­nak mostani ízomorú sorsát: Itten felettébb va­ló nagy fzükség vagyon, más húst nem ehetnek a’ fzegény lakosok, hanem tsak a’ Frantziáknak fzámokra le vágatott marháknak bélit; a’ tehe­­hetösebbek lopva vitetnek magoknak Kasselbői

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék