Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

43 4 fejér kenyeret, a’ fzegénység pedig romlott lifzt­­ból süttetett kenyérrel töltik gyomraikat, melly miatt annyira el is hatalmazott közlök a nya­valya , hogy minden nap 10 ’s több emberek is meg halnak. A’ kiknek vaiamitskéjek maradt , félvén a’ rajtok esendő nagyobb nyomorúságtól és Ínségtől, ki vándorolnak honnyaikból. Elegyes Tudósítások. Éggy közönséges újság levél azt befzélli, hogy a* Sz. Domonkos ízigetében lakó fzeretsent k nem akarják a’ Párisi M. Gyüliés által nékiek .-íjaudé­­koztatott terméfzeti fzabadtságot ei fogadui, ha­nem továbbá is azon sanyarú állapotban kíván­nak maradni, mellyben eddig éltének. Igen nagy hitel kell ezen hírnek, és a’ kik tudják, mmémü állapotban voltának eddig ezek a’ fzeremsétlen emberek , és hányfzor fogtanak fegyvert uraik el­len, annak hitelt nem adhat. — Muir és Prime­ren kivül még két nevezetes Scótusok sententziáz­­tattak a’ Botány - Bajba való kű detésre , u. m. Margaroth és Gerard', az utolsóbb eggy könyvet is irt ezen tzim alatt Convent, mellyben azt akar­ja meg mutatni, hogy egyedül az iilyetén gyúl­­lés mentheti meg a’ Scótziabélieket a’ végső ve-s fzedelemtől. Úgy hallatik, hogy az Orofz Csáfzárné és PruíTziai király minden végezéseit el törlőitek a’ Grodnói Köz. Gyüllésnek , és meg parantsolták a’ Lengyeleknek , hogy minél elébb újiabb gyül­­íést hirdessenek Varsóviába, mellyben Lengyel Orfzágnak meg maradott tartományait is fel akar­ják magok közt ofztani. E’ miatt nemtsak béké­­telenkednek a’ Lengyelek, hanem már egynéhány ezer ember öfzve is tsatolta magát a’ Pdtervári, és Berlini udvarok fel tételeknek meg akadályoz­tatására, ’s talám az éfzaki Birodalmak is égy­­gyet fognak velek érteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék