Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

435 B ét s. IVlú’t pénteken ment el innen a’ Rajna mel­lett táboiozo Cs. K. hadi sereghez Fels. Albert Saxoniui ésTessini hertzeg, mint a’Német Biro­­daiombeli hadi seregeknek fő kórmányozója, Fels, linvesével Mária Kristina fő hertzeg afzí'zonnyal éngyüit. Követte más nap reggel őket Maximi­­lián fő hertzeg, és Kolóniái’ Válafztó Fejedelem is, A’ miólta uralkodó Felséges Fejedelmünk di­­tsősséges őseitől reá maradott királyi izékbe ült, azóíiá'ó! fogva, minden gondolattyát és erejét ar­ra méltoz-atta fordítani, hogy minden alatta va­lóinak közönségesen, küiönössen pedig hadi sere­geinek , mint királyi koronája óltalmazóinak, és a’ közönséges bátorság és isendesség ofzlopainak bó dogsagokat munkalkodhassa, következésképen hogy a’ beleg és sebes katonák orvoslásokra a1 leg a.kalmatpsabb efzközök forditattassanak, Jóllehet ő Felsége tökélletesen meg legyen di­­tsősséges ősei által e’ réfzben tett bőlts rendelései­­pek haíznos mivoltáról gydzettetve; mivel mindaz­­által azt is bizonyossan tudja , hogy az orvosi tu­domány naponként mind jobban jobban közelit a’ terméfzetnek mivoltával leg inkább meg éggyezo' éggyügyüségéhez : ahozképest eggy olly .plánu­­mot kíván ö Felsége, az orvosi tudományban jár­­tos és értelmes orvosok és seborvosok , kiváltké­pen pedig a’ gyakor tapafztalás által fzemessé té­tetett tábori orvosok és seborvosok által magá­nak kéfzittetoi, melly fzerént, a’ beteg és meg sebesittetett katonáknak károk és vefzedelmek nél­kül , égyügyübb módon lehessen az eddig tudva lévő tábori fzereknek alkotmányát organizálni.— E’ végre öt jutalmat rendelt ö Felsége; az első too, a’ második 70, a’ harmadik 50, a’ negyedik és Ötödik pedig 40 aranyból, vagy annyit érő medalliákból, avagy emlékeztető pénzekből fog­nak állani. A’ jutalomra fel tétetett kérdések pe^ 4ig e5 következendők:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék