Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

1. Melljek azok az éggyügyü fzerek, a’ Tratt­­ner kony v-nyomtató sajtójában, 17891k efztendö­­ben ki jött, és ezen folyó 1794-dik efztendóben ismét ki adattatott a’ Cs. K. tábori Seborvosok­nak fzámokra kéfzittetett Regulamentomnak első réfzében lévő fzerek között, a’ mellyeket ki le­hetőé azokból hagyni , és mitsoda fundamentom­­bol lehetne azokat ki hagyni ? Ellenben mellyek legyenek azok között a’ ieg hafznosabbak és el kerűíhetellenül íziikségesek ? mellyek találtattak ollyanokuak lenni a’ tapafztalás által? mellyek azok közt idegen termések? niotsenek é az Aus­­triai birodalmakban hasonló, ’s ugyan azon ere­jű és haí'znú productmnok, avagy termések? 2. Mellyek legyenek a’ fellyebb említett könyvben lévő öfzve í'zerkeztetett gyógyító fze­­íek feözzüi el kerűlheíetlenűl fzükségesek , és mi­tsoda okokból nem íziikségesek ? Ellenben mely­­lyek, mind hathatos éggyúgyüségekre, rnind haíz­­nos voltokra, mind pedig romolhatatianságokra nézve méltók a’ meg hagyattatásra ? ninísenek é ezen öfzve tétetett fzerek ( medicamenta compo­sita) közt ollyanok , mellyek égymásnak hatha­tósságát kissebbitik , és igen költségesek V miként lehetne azokat éggyűgylibben , kevesebb költség­gé1»’^ evesebb munkával hathatósságoknak kára nélkül el kéfziteni ? 3. Minthogy a’ Chemiai experimentumok, az az, próbák által nagyon meg világositatott a’ Pharmacia, az az, a’ gyógyító fzereknek kéfzit­­tetését, és éggybe fzerkeztetését tanító tudomány, határozhasson meg, míképen lehessen a’ tábori apotékába fel vétetendö chemiai praeparatumokat éggyügylibben, bátorságosabban, és kevesebb köl­tséggel kéfziteni, mint eddig? ’s miben állyon ez a’ meg jobbitatott fzerek kéfzitésének módja? 4. Mellyek legyenek azok a’ fzereknek lais­­trpmában fel nem jegyeztetett magános, és öfzve

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék