Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

437 tétetett gyógyitő fzerek ( medicamenta simplicia et composita) , a’ mellyek hathatósságokra nézve el kerülhetetlenül Szükségeseknek , és a’ gyakor próba által hasznosoknak lenni találtattak ? 5. Minthogy el kerüihetetlenül Szükséges , hogy mind a’ katonáknak , mind a' paraSztnak jó orvosa és seborvosa légyen, következesképen,hogy ezek érthessék az éggyúgyü gyógyitásnak mester­ségét;, az a’ kérdés, miként Tehetne az orvosi tu­dományt tanító Professoroknak adattatott okta­tás Szerént ( mel.ly Trattncrnél 1784 dik eSztendŐ- ben két réSzben jött ki) a’ Jósefina medica és chi* rurgica académiában lévő tanításnak és tanulás­nak módját meg változtatni, úgy, hogy a’ tanú­­ló ifjak, a’ nevezett académiához ragadtatott ka­tonai ispotályban mingyárt eiejénten a’ gyógyító mesterség éggyügyűségének útjára vezettessenek; azok a’ tábori idősb seborvosok pedig, a’ kik a* regementektöl tanúiás végett ide hivattainak, itt lételeknek ideje alatt tökelletessen meg tanúlhas­­sák az éggyügyií és hathatos gyógyításnak mes­terségét. Ezekre nézve meg kiyántatik , hogy azok, a’ kik ezen kérdésekre jutalomért dolgozni fog­nak. a. ) A’ fel tett tárgyakat minden ide ’s tova va­ló tsavargás nélkül, ’s égyenessen dolgoz­zák ki. b. ) Szüntelen Szemeik előtt tartsák az Austriai katonaságnak alkotmányát. e.) Ollyatén requisitumokat keressenek, a’ mely­­lyek Donald Alonsó értelme fzerént, mindé* helyesen kéfzült tábori apotékákban Szüksé­gesek. d.) Hogy az éppen mostan sajtó alatt lévő Aus­triai Provincialis Pharmacopéát Szüntelen Sze­meik előtt tartsák, következésképen, mind a3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék