Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

4 39 úgy hogy, ha ezen jó igyekezet közönségesen el terjednék az Orfzágban, olly nagy hafznokat haj­tana az a’ hazafiaknak, hogy valóban fel érne az azokkal, mellyeket vefznek abból idegen Or­szágokban. Meg kell vallani, hogy a’ gyapjúnak finomab­bá való tételeie , nem könnyű dolog, ahoz tsak sok eí'ztcndoknek le forgások alatt esett eliések (nemzések, avagy generátziók) és tetemes köl­tségek által lehet jűtui. I lyen nehézségek , és költségek után érte el tzéllyát eggynéháuy efzten­­dökkeiez előtt azon jó igyekezet, melly az Eoyen­­gi Uralomban, nem meíTze Székes Fejérvártól ál­lott fel , hertzeg Battyányi Kardinális és Primás Ö Eminen.ziájának, nem külömben Pádéi Ormósdy úr, királyi Tanátsos, és az ezéfz Primási Birto­kok tökéiletes hatalmú Igazgatójának (Regens) se­gedelme által, melly igyekezet annyira ment már a’ finom gyapjas Spanyol juhoknak ízaporitásában, hogy mar most minden efztendöben eggynéhány ezer az első, második, vagy harmadik eilésböl való darab juhokat adhat el az azokat fzaporita­­ni kivánó uraknak : úgy hogy már most a’ juh­­gyapjún ik finomositása mind hamarább , mind kevesebb költséggel is gyarapodhat a’ Magyar Ha­zában. Ezen juhok a’ leg finomabb gyapjújú Spanyol juhoktól vefzik eredeteket, ’s mára’ Magyar le­vegő éghez hozzá is fzoktak. A’ gyapjújok olly finommá változott már, hogy a’harmadik elles után való gyapjú éppen ollyan, mint a’ valósá­gos Spanyol gyapjú, ’s azon az árron el is megy: a’ második ellésű juhokról nyirt gyapjú, mind minémüségére, mind árrára nézve közelit a’ har­madik ellés után valóhoz: az első ellésüekröl vett gyapjú is mind finomságára, mind árrára nézve sokkal felül haladja a’ közönséges gyapjút. — Vágynak ezen kü ömb-külömb-féle nemű juhok­­ból mind bárányok, mind öreg juhok is el adók,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék