Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

440 Kosokat jgyedül tsak a’ harmadik, az az, a* leg finomabb eilésböl lellet kapni. A’ juhok árra eliések 's idejekhez képest kü­­lömb-kii ömb-féie : azonban az árrok nem nagy azon hafznokhoz képest, meliyeket hajtanak kö­zönségesen. Eggy nyösfény báránynak az első eilésböl 2 for. az árra, a’ második eliésböi 3 for. 30 kr. a’ harmadikból 4 for. 30 kr. Eggy anya juhnak az első ellesböl 3 for. az árra; a’ máso­dikból 5 for.; a’ harmadikból 6 for. Egey a’ harmadik eilésböl való kos báránynak 6 for. 40 kr. az árra, eggy úzÖ kosnak pedig 16 for. Az ezeket magoknak meg fzerezni kívánók jelenthe­tik magokat akár Bétsben Holzmeister Cs. K. ud­vari Tanáfsos úrnál, illyen tzim alatt: An den K. K. Hof rath Herren von Holzmeister in Wien, avagy Enyengen Deim fÖ juhmester úrnál követ­kezendő boriték írás alatt: An den Oberschafrneis­­ter Deim in Enyehg nächst Stuhiweissenburg. — Hogy a’ vevők bizonyosok lehessenek a’ felől, ha kívánságokat lehet é ebben az efztendőben tely­­lyesiteni, vagy talám kéretteini fognak a’ jövő eíztendeig való várakozásra, ne sajnálják mago­kat mennél hamarább jelenteni, leg fellyebb Ju­nius utolsó napjáig. A’ levelekre minden idő ha­­lafztas nélkül válafzok fognak adattatni. A’ meg vásárlóit juhokat tettzések fzerént elébb is elhajt­hatják az azokat meg vásárlóit urak , tsak arra kérettetnek, hogy Sept. utolsó napjánál későbbre azt teilyességgel ne halaíTzák. ♦ D. I) S.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék