Magyar Kurir, 1799. július-december (13. évfolyam, 1-52. szám)

1799-08-09 / 12. szám

Ki­adó, hogy sz’ Leányok’ jó nevelése el­ mulha­tatlanul szükséges arra, hogy az Iffjak is átalljá* lea jól nevelődjelek, mivel ezeknek leg első ne* velések gyenge­­ korokban egyenesen az As­szo­­nyi nem gondviselése Alatt­iak-n­eg. Azután le­iratnak ebben a’ rajzolatban az As­szonyi-neve­­lésben eddig ejtett hibák, és azok a’fogyatkozá­sok mellyek az eddig szokásban volt Leány-neve­­lők’ (Mamfelek* vagy Gouvernántok’) magános nevelésekben csak nem elkerülhetetlenek voltak. Uto­ljára pedig azon nevelő-oskola le­írása for­dít­­­elő , mellyet Zennovitz Ur ez előtt 3—4 esz­­tendővel állított fel a’ Leányok’ számára. Tud­ván azt, hogy sok jó szülők kívánnák gyerme­keiket olyan gondviselés alá bízni, ’s egy ilyen nevelő oskolába be­adni, a’ hol meg győződhet­nének azoknak jó módom letendő levelesek fe­löl , kívántuk mi is Érdemes olvasóinkat ennek rövid leirását közleni úgy a’ mint azt maga Jernovits Ur ebben a* Leányok’ nevelése felől ki­adott rajzolatban elő adja: * Rövid le­irása az /n nevelő Oskolámnak Eperjes­enn. Én magam dolgozom ki és intézem el a* rendet a’melly szerént az én Leány - Tanítvá­­nyim taníttatnak, és az As­szonyi munkákban gyakoroltatnak, mindenek az én jelenlétemben­ mennek véghez körülöttök , és vigyázok szinte úgy egésségek fenn­tartására, valamint lelkeknek és tetteknek pallérozására. SAz én magam foglalatod ágai e körülöttök ezek: 1. Tanítom Őket, az erköltsi tudományra és vallásra, a’ ki-szabott rend-szerént egy héten 4 órában. s. A* Magyar Leányokat minden nap egy­

Next