Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

433 neral-Lajtinántságra hágott fel. Éhez, mihelyt a’ fzoba ajtaján bé lépett, mingyárt igy fzóllott Bo­naparte: Tsudálkozom, úgymond., mitsoda ízem­mel jöhet maga elömbe. Én ugyan, mivel nem mindent esmérek, meg tsalatkozhatom azokban, a’ kiket hivatalokra emelek, de magát hat efz­­tendótöl fogva egy felyma embernek lenni esmé. rém. — Fauchet Praefectusnak, hozzája lett mene­telekor ezeket mondotta; Én úgymond, jól esmé| rem a’ Figyelmed principiumait, ’s ugyan azok. ra való tekin'etböl tettem Figyelmedet a’ Vari Ofztá ynak Praefectu (fává. Minekutánna Kigych­­ined maga Ofztalyában fog lenni, gyakran h.lvaf­­sa a’ volt. Parlamentumnak Elöiilöjét magához , de a’ volt Revolutionalis Széknek Elöiilöjét’ is , mivel azt akarom, hogy ezek az emberek jó ba­­ráttyai legyenek egymásnak.“ Az úgy nevezett Nationale Inftitutum Tudós Társaságnak az a’ réfze, a’ melly a' Mathemati­ca et terméfzeti tárgyaknak tökelletefitésében fog­lalatoskodik, 23-ik Martziusi ülésében Bonaparte fö Conzult válaíztotta Elöülöjének , a’ki is e’fo­lyó holnapnak 5-ikén fog azon kivatallyaba bé iktattatni. Generál Lefeboure Páris várasának Commen­­dánsa egy hirdetményt tétetett közönségedé , mellyben arra unfzollya a’ Franczia ifjúságot , hogy vegyenek a' Dijoni tartalék ármádiánál fzol­­gálatot; sieílétek, úgymond ezen hirdetményében, ifjak, hogy refzesülheíTetek a’ Respublikának gyÖ- zedelmeibén. Ha fokáig keitek, el nem fogjátok az utolsó gyözedelmi boroftyán köfzorúkatnyer­ni. — A’ Senatus Conservator a’ Conzuloknakj, a Tribunatusnak, és a’ Törvénytevő Tanátsnak ajánlására Darvon Generált valafztotta maga tag­jának. A’ Fr. Conzulok következendő decretumot adtak ki Martius 14-ikén : Megfontolván, úgymond

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék