Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

tál költöztek, ’s éppen akkor jutottak Muterheim­­ba, a’ mikor Moreau Fr. fő vezér lg Fr. lovas katona által kisivtetvén, ottan kerefztül utazott; mellyet efzre vévén a’ Cs. portázó katonák, űző­be vették ötét, és egyedül ferény kotji lovainak, ’s az ötét védelmezett Franczía lovaíTágnak kö­­fzönheti, hogy fö vezérségből hadi fogságba le nem tsufzott. » Azon napon Oppenheim mellett is által men­yén a’ Kenuson a1 13-ik dragonyos regeinentböl egy Orzlály, több Franczia külső örállokkal együtt egy tií'ztet is el fogott, a’ kit Moreau fö vezér fontos irásokkál Moguntziába akart küldeni. — Az el fogattak Manhejmba vitettek által. Stuttgartiból írják, hogy azon varason kerefz­­tül, és mellette, fok Csáfzári Kir. katonaság taka* rodik az ármádiához. A’ Murray és Würtemberg gyalog regementjeinek az a’ két batallionnya, a’ mellyek a’múlt télen UImában feküttek őrizetben, Martius 24-ikén marfiroztak onnan ki, ’s helyet­tek egy Oláh, és egy Bródi batallion mentek oda bé. — A’ Csáfzár és Albert karabélyos regement­jei Martius 27 ikén mentek Stuttgardon által Tu­­bínga felé. A’ múlt holnapnak közepén fel fzabadittat­­ván a’ Kenus és Mayn vizein a’hajokázás nagyon alább í'zállott ottan a* tűzi fának az árra; de nem fokáig tartott azon környéknek öröme, mi­vel Martius 21-ikén újobban meg tilalmaztatott a’ Rénus bal óldalán fekvő helységekkel való egye­sülés, még pedig olly keményen, hogy a’ kik Moguntziából Kaffzelbe, ’s innen oda által men­tek, teilyeíféggel viííza nem botsáttattak. A’ Rénus; Fr. ármádiának Strafzburg környé­kén Öfzve gyűlt bal fzárnya , parantsolatot vett Martius 21-ikén a’ maríirozásra; de más nap el lenkező parancsolat küldetett ahoz. — A’ jobb fzárnya Schajhausen felé terjefzkedett ki,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék