Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

42 S --------------' az efztendoben is Helvétziában fog a’hadi teatrom lenni. Azon Sentis Cantonbeli fzegény lakosok kőz­­zül,a’ kik a’ műit efztendőbeli háború miatt kóF dulásra jutottak, fokán oda hagyván fziiietések földjét, más fzomfzéd Cantonokba költöztek által, a’ kikre nézve oliy parantsolatot adott ki a’ Hel­­vétziai végre hajtó CommiíTió a’ belső dolgokra ligye'Ö minifíernek, hogy a’ mint lehet, fegitse ökei, ’s mutaíTon nékiek magok tapláltatásokra fzolgáló aikaimatoílagot. Batava Respublika. Mivel 40—50 millió forintal felül haladja ezen Statusnak közönséges költsége, efztendei jövedel­mét: arra való nézve, következendő új adót ve­tett a’ Hágai Kórmányfzék a’ Nemzetre: Minden lakos, a’ kinek 500 forint jövedelme vagyon, kö­teles lefzen a’ Status fzámára 100 forintól hármat 600-tól 4-et, 800-tól 8-at íizetni. Következéské­pen 1795-ik efztendótöl fogva, a’közönséges adón kivdi, 28 per Centumot fizetett a’ Belga, noha az­­őltától fogva femmi alkalmatoífága nem lehetett a’ pénz keresésre. Fr. Status Tanátsos Marmonty nem olly vég­gel küldetett Hollandiába, hogy annak védelme­ző rendeléseit és trupjait meg fzemléllye, hanem hogy az Amfterdámi kereskedőktől költsön pénzt vegyen fel a’Fr. Respublika fzámara; de a’mint azon várasbói Írják, a’ jelenvaló fzoros környül­­állások közt, nehez lefzen nékie boldogulni. A’ Há%ai tudósítások fzerént 25000 emberre fzaporitatott ezen Respublikának az ármadiája, ide nem fzámlálván a’ nationalis gardiíiákat, a? kik, mint fzinte a’ regularis katonaság, ha a’ fzíik­­ség és környüLillások kívánni fogjak, kötelesek leiznek hadi fzolgálatot tenni, és addig is fzorgal­­matóíTan gyakoriani magokat a’ fegyverben. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék