Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

A’ Pírisi offtciális újság levél meg czáfolni igyekfzik. azon köz, és mind a’ Londoni és Olaíz Orfzági, mind a’ Konítantziüápolyi tudósítások által meg eröíTítetett hirt, m ily a M lltai í'ziget­­be kuideiett Genereux nevű Fr. linea hajónak, ’s az azon volt Franczia fégitö Peregnek és tnuni­­tióknak Anglusok által lett el fogattatásároi, és az Egyiptomi Fr. ármádiának nagy Vezér által lett meg verettetéséi öl támadott. — Az elsőbb tárgyról azt Írja, hogy az ízerentséíPen bé ment a1 Máltai ízige! be, és ÍzerentséíPen ki rakta a’ fe­­gito Peregeket, munitiokü, és a' la Valetti erős­ségben lévő katonásig Pzámára kú detett eleséget. — Pelee Fr. Adni ráült is életben ’s egeíl'égben lenni mondja. Az EP-Árifchi erÖÍTégről azt írja ez az offi­cialis újság, hogy abban nemhogy óooo, de még tsak 400 katona őrizetnek Pe volna helye elegen­dő, és hogy olly emberek költötték azon hirt, a’ kiknek leg kiíPebb localis esmeretségek sints azon kornyékről. — A' nagy Vezér ármádiájának N. Kajró és Alexandria felé való márlirozását is le­hetetlennek álliltya , azon kietlen puPztaságok miatt, a’ melly Syfiának határja és a’ nevezett várasok közt vagyon, és a’ mellyen -nem hogy egy roppant ármádiának, de egynéhány 100 em­bernek is lehetetlen volna a’ Pzörnyii Pzárazság, és élei ’s ital nem léte miatt utazni. Akármim simítsa e’ dolgot a’ Párisi officialis újság levél, de mi tsak a’ mellett kívánunk meg maradni , a’ mi Londonban és KonLtántzinápol.y­­bun officiaüter e’ tárgyról ki adattatott. Következendő Creditivumot, avagy meghite­lező levelet küldött Fő Conzul Bonaparte Rein-, hard Fr. követ által a’ Helvétziai végre hajtó Ta ­­nátshoz: „Mivel a’ Fr. Respublikának első Con­­zulja állandóvá , és félbe Pzakadhatatlanná ki­­vánnya a’ Franczia és Helvétziai Respublikák közt való baratsígoi terűi, a’ végre váiaíztolta

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék