Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

434 azt a’ Conzulok, hogy a' hadi fog’yok a’Nemzet gondviselésére és felebaráti lizeretetére vágynak bi* zattatva, következendő végzéseket hoztak erán­tok: j) hogy a’ hadi és tengeri dolgokra ügyelő inimfteiels, minden tehetségekben lévő efzközöket az Oiofz, Anglus és egyébb hadi foglyoknak táp-. Iáitatásokra, ’s ruházatjokrafordítsanak, ésfzor­­galmatolTan ügyeliyenek arra, hogy a’ közönsé­ges bátorság fenn tartásával nem ellenkező módon bánnyanak velek.— 2) Minél előbb fzükféges ren­deléseket tegyenek azoknak fel tseréltetések éráét, Az úgy nevezett Sí. Sulpice Párisi templom­ban fényes halotti pompa tartatott Mártius 21-ik napján a’ Washington hideg hamvainak meg tifz­­teiésére. Sok Fr. Ofztályok leveleket küldöttek Bona­parte FŐ Conzulnak, mellyben e’söben is eránta való ízives hajlandóságokat nyilatkoztattyák ki, azután pedig arra kérik ötét., hogy vagy pennája, vagy fegyvere által igyekezzen nekiek békeíléget fzerzeni. A’ Párisi tudósítások ízeként, a’ Brazíliai hec­­czeg, az az, a’ Portugalliai örökös fejedelem, a’ ki édes annyának betegsége miatt, kezére vette azon Orfzág kormányát, a’ gyalog katonaságnak egv réfzét honnyaikba viífza botsát.otta, úgy mind­­azáltal, hogy mindenkor kéí’zen tartsák magokat a’ viiTza menetelre, A’ lovaílag közt pedig olly vá'toztdtált tett, hogy minden 12 eskadronból ál­ló regementet 8 efcadronra fzáílitott alább. Nagy Britannia. Azon nagy expeditiónak a’ tzéllya, a’ melly­­re nézve Anglia moll rendkívül való kéfzüleieket tefzen, a’ Londoni Kabinetnek myíteriumai köz­zé tartozik, és Fr. Orfzágnak környíilállásaitól függ. — Azok közzül a* hajók kozzül, a’ melyek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék