Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

437 landósága nem volt a’ fzerentsétien XVI. Lajos Királynak. A’ Fr. Királyi familia fziveflen ki­­vánnya Európa tsendeRegének vilTza fzereztet.ését, de nem kivánnya a’ Franczia új Kórmányfzék. Egyedül a’ vallás dolgát illetem. Én tellyeííég­­gel nem vagyok a’ vallásbeli türetlenségnek ba­rátja. Már a’ régi Filozófusok is azt tartották , hogy egyetlen egy Status í'e lehet vallás nélkül állandó, — Ellenkező módon predikállottak a5 Fr. Crfzági Filozófusok, ezek egéfzlen ki akarták ma­gok közül a’ val áft irtani, azomban minémü kö­vetkezései voltak ezen ízándékjoknak ? Ki mond­­hatatlan fzörnyüség, gyilkofiag, ’s több eféle go­­nofzfág. A’ Filozoficus fanatismus egéfzlen meg homályositotta ’s feledékenységbe merítette a’ vallasbeli fanatismuß. — Nem azt akarom evvel mondani, mintha a’ vallásnak és monarchiának vilTza állitatasáig nem lehetne békefléget a’ Fran­­cziákkal kötni; hanem tsak azt állítom, hogy el kell egy darabig várni, miként fognak ottan a’ dolgok folyni s. a. t. Illyenképen moft fém ból­­dogűlhatott Tierney a’ maga feltételében. Fő Conzul Bonaparte egy harmadik Európai udvarnak miniíter követje által azt adatta Lon­don várasának éltesére, hogy ö elegendő életet enged Fr. Orfzágból Angliába vitetni ; a,’ melly ravalz poíiticája által oda tzélozni láttatik, hogy az Angliai Pa rl a me n tu m b a n lévő antiminiíierialis réfznek az által is tekintetet fzerezheíTen, a’ mi­­nißerium ellen pedig, melly a’ Frantziák ellen va­ló háborúnak folytatását íürgeti, fel ingerelheffe a’ Londoni kölTéget. Portugalha. Azon defensivaalliantzia, a5 mellyrea’ Péters­­burgi Csáfzári, és a’ Lifzbonai Kir. udvarok egy­más közt léptek, következendő czikkelyekböi áll; i) Mind a’ két udvar garantirozzák moltani bí-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék