Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

438 irodalmaikat egymásnak. — 2) Hogyha egyiket­­vagy a’ másikat akár vizen , akár fzárazon meg támadja az ellenség, tartoznak egymásnak fegi tségtil lenni. — 3) Hogyha az ellenség Portugal* liát meg támadná, 6000 főből álló gyalogságot fog annak fegitségére a’ Pétersburgi Csáfzari ud­var küldeni; hogyha pedig az Orofz Birodalom ellen fogna valaki fegyvert, hat linea hajóval tar­tozik azt Portugálba fegiteni, ’s oda küldeni azo­kat, a’ hová a’ meg támadtatott réfz kívánni fog­ja, és mind addigj, mig az ellenségeskedés tart, annak dtí’positiójára bízni azokat. — Hogyha az iilyetén fegitség femini hafznára nem lenne a’ meg támadtatott réfznek, akkor pénzbeli fegitféget küld­jön a’ requiraltatandó réfz a’ requiraló refznek. Az illy esetben az egéfz ellenségeskedés ideje alatt, minden efzlendöben 1250000 rubelt fog a’ Fels. Orofz Csáfzár a1 Lifzbonai Kir. udvarnak külde­ni; ugyan ennyivel fogja ez is az elsőbbet fegiteni. — 6) Hogyha a’ requiraltatott réfzt is meg tá­madná az ellenség, következésképen kéntelen vol­na amaz a’ maga hadi népét vilfza hívni, tehát 2 holnappal annakelötte adja azt a’ más réfznek tudtára. Ha pedig maga a’ requirált réfz is há­borúban volna a’ requisitio idején keveredve, nem tartozik a’ requiráló réfznek fegitséget küldeni. — 7). Mindenik trupnak az a’ zsóldja fog járni , a’ melly vagyon a’ maga Ura fzo'galatjában. — g) A’ Portugalliai Status fegitségére kiildetendő Orofz feregeknek által vitetésekre a’ Lijfzabónai udvar fog hajókat küldeni. Hogyha az egyik vagy másik réfz a’ maga trupjait vagy viífzahiv­­a, vagy viíTza küldi, . kérettefiek meg arra a’ jLondoni udvar, hogy azoknak kisérésekre küld­jön ízükséges hajókat. — 9) A’ Portugalliai Eska­­dernek commanclirozó tifztye, és az Orofz fégitö féregnek vezérje meg fognak azon tifztségékben maradhi, úgy miadazáltai, hogy a’fö vezérségtt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék