Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

439 a’ fogja viselni, a’ kire a’ requiraló réfz azt bízni fogja..— 10) Minden rang, vagy elsőség miatt tá­madható iztelenségnek el távoztatása végett, elő­re ki fogja a’ requiraló réfz jelenteni, kire fogja a’ fő Commandót bízni. — n) A’ fegitő í'eregek­­nek tulajdon tábori papjok ’s fzabad vallásbeli gyakorlások fog lenni , és tulajdon hadi törvé­nyek fzerént fognak meg is itiltetni. — 12) Mind a’ két réfznek fegitő trupjai addig, mig lehet, ma­radjanak egymáffal, és egyik a’ másiknál jobban ne ítrapacziroztaífék. — 13) Minden Orofz kikö­tő helyekben baratságoílan fogadtalTék a’ Portu^ galliai efcader, minden eíztendőben viífza mehet hazajába, úgy, mindazáltal, hogy Májusban vifz­­fza térjen a’ rendelt helyre , és October előtt , ne mennyen viílza hazajába. — 14) Tsak akkor lefzen egyik réfz a’ másikat segíteni köteles, a* midőn valamellyik Európai nemzet által a’requi­raló réfz meg támadtatik. — 15) Hogyha a’ 4-ik czikkelyben meg határoztatok fegitség elegendő nem lenne , az eránt újabb alkura léphetnek a’ két fzövétségre lépett Hatalmaíí'ágok. — iö)Egy­­gyik réfz fém fog, a’ ko^önsé^es ellenséggel egy­más hire nélkül meg békéim s. a. t. Kőit Péter­­várban September 28-ik napján 1799 ik efzten­­dobén. Elegyes Dolgok. Azon Spanyol flotta, a’ melly fél efztendő­­tői fogva a’ Brejii kikötő helyben hever, napon* ként 40000 liverébe kerül Spanyol Orfzágnak. —« A’ Dijoni tartalék ármádiához menő legénység­nek organizatiója General Dumasra bízatott. —» Sok Franczia ifjak vefznek ezen ármádiánál fzol­­gálatot. — A’ külső dolgokra ügyelő Fr. minis­ter Talleyrand terhes nyavalyába efett. — Angliá­ban 10304 Franczia Emigránsok lenni mondatnak, a’ kik közt 4153, világi, 5621 papi fzeméiyek* és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék