Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

530 fzolgák vágynak : ezeket jobbadon mind Anglia táplálja. — Egy Mer der nevű tudós Fran­­czia e’ világ alkotmányában is új revoluíiőt akar tsinálni, és a’ Copernicus és JSewton értelmeket félre vetvén, azt kezdi vitatni, hogy nein a’ föld forog a’ nap körül, hanem inkább ez aina kö­rül. — — D'olomieu Máltai Ritter, és igen hires Tudós, a1 ki a’ Máltai fzigetnek Francziák kezekbe való adasában leg nagyobb efzköz volt y azután Bonapartéval együtt Egyiptomba ment , moit pedig onnan Fr. Orí'zágba menni fzándéko­­zott, tengeri útjában el fogattatván az Anglus ha­jóktól, Napolyba vitetett fogságra. — Dijonbaíok Párisi Komédiánfok fzándékoznak menni, hogy Bonaparte Fó Conzult, ott való tartózkodása alatt vigan mulathatlak. — Az úgy nevezett Morning- Cronicle Londoni közönséges újság levélben 500 millió font íterlingre (5000 millió R.forintra) té­­tetödik Angliának moítani paíTiva adóirága, mely­nek mint egy 200 millió forintra megyen efzten­­dönként való intereífe. — Magyar OrfziTg. Mélt. Sklabinai és Blatnitzai Gróf Révai Já­nos Szepeili Püspök Ur Ö Nagyságát Csáfzári és ^ Királyi titkos Tanátsosi rangaí meg tifztelni mél­­toztatott Fels. Urunk. Tek. Peíl Vármegyében fekvő Harqfzt nevft Iielységbeii Serföző Lachner Orbán, Fels. Urunk , a1 Haza, és Köz Jó eránt való hivsége ’s buzgó­­sága által öfztönöztetvén, egy Hufzár rekrutát al­­litott ki a’ maga kői ségé , kinek montiroztatása, és fel fegyverkeztetése vége t 65 R.forintokat és 11 krajtzárt küldött bé a’ LudM hadi kaflzába. D.D. S 44o —----------— _i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék