Magyar Kurir, 1803. április-június (17. évfolyam, 26-51. szám)

1803-04-08 / 28. szám

434 Az egyik gondviselő feleségestül együtt a’ hó alól nagy nehezen magokat ki ásván , a’ leg közelebb volt parafzt házhoz folyamodtak íegedelem végett, jnellynek lakója egy öreg ember, fiával együtt , ezen boldogtalanokon, tehettségek fzerént iegitet­­tek, nemtsak, hanem, minden késedelem nélkül a’ ízerentsetlen&ég helyére menvén, a’ második gondviselőt is terhes feleségével egyetemben a’hó omladék alól elevenen ki áfták, de a’ kik két órá­éi telése után tsak ugyan meg holtak. Még te­hát egy gondviselőt és két gyermeket kellett vól* na a’háláitól meg menteni; de ez a’ két ember már akkor egéfzlen el lévén fáradva, más nap virad­­takor, a’ fzomfzéd helységből fegitséget hívtak, ’s velek együtt egéfz eítéli hét óráig fzüntelen dol­goztak ’s akkor akadtak a’ harmadik gondviselő idősebb gyermekére, a’ ki egy odvas fa mellé von­ván magát, és ott épségben meg maradván, élet­ben húzatott ki a’ hó omladék alól , az ifjabb gyermeket pedig és magát a’ harmadik gonclvi^e* löt mind évkorig se találhatták fel. Magyar Orfzág. Borsod Vármegyéből Martius 20-ík napján. Az emberi nemzet vigafztalasára rendelt áldott találmánya Anglus Doctor Jennernek már a’ mi vidékünkön is olly esméreteífé lönn, hogy még a’ köz rendű emberek is minden irtodzás nél­kül áltatják gyermekeikbe a’ tehén himlő meteri­­áját, még pedig a’leg fzerentsésebb következések­kel. Örömtől fzármazott könyhullatások fakadnak a’ fziilék fzemeikből ki, hogy láttyák fzerelmes­­seiknek. a’ puiztitó Arábiái himlőtől való meg fza­­badul^sokat; úgy látom, mintha yepdesye köfzöß-*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék