Magyar Kurir, 1804. január-június (18. évfolyam, 1-52. szám)

1804-05-15 / 39. szám

Vasárnap Aprilis 15-dikén harmadfél órától fogva, három óráig adtak ismét jelt minden ha­­rangok a’ Temetési pompára , és a’ nép a’ Tem­plomhoz felgyülekezvén ne hogy a’ nagyobb ren­dű s Uraságok ki szoríttassanak 1 lírása meder, 2 ká­plár, ’s 24 Granatérosok formáltak a’ Templom előtt Spallért. — ’S így lassan ládán a* teménte­­len nép közzül elébb az Uraságok, azután a’ tisz­­tesebbek a’ Templomba béverekedvé­n *, a’ karban a’ Debreczeni Kántor Deákok, az éneket el kez­dették ; ’s e utánnak ismét a’ muzsikusok keser­ves Ak­i­­ következtek, ’s ennek vége lévénn fel ment a’ Katedrála Tiszt* Földvári Jósef Ur, és ezen alkalmatollar­hoz intézett prédikát­iót mondott , melynek mikor vége lett ismét a’ karbann az éne­kesek, és muzsikusok egymást felváltó szomorfi zengedezéseik hallattak. Ezek után fel ment a* Katedrála Prof. T. Budai Esaiás Ur, és egy ha­lotti orátziót mondott el, melyet újra az énekek, és muzsika váltottak fel* Végtére Hazánk esme­­retes Poétája T. Csokonai Vitéz Mihály Ur mon*­dott bútsísztató verseket, ’s azonbann ezen halot­ti Czeremóniának tartása alatt, a’ Férjfiak között, egy koporsó kőre való Deák iras (Lapidaris Sty­lus) melyet Vármegyénk Exactora T. Hatvani lit­ván Ur szerzett osztattatott ki nyomtatásbann. Majd ismét, mind a’ Férjfiak mind az As­­­szonyok közt két nyomtatott gyász versek osztattak ki mellyek közzül egyiket csak ugyan az említett T. Hatvani Ur; a’ másikat Héczei Gábor, Debre­­czeni Deák készitette.­­ Ő Vége lévénn a’ Templombann a’ czeremóni­ának, a’ Vármegye főbb emberei, ’s Tisztjeiköz­

Next