Magyar Kurir, 1807. február-július (21. évfolyam, 3-52. szám)

1807-04-17 / 31. szám

sokáig hevertek a’ Könyvnyomtatónál kiváltatlan ’s olvasattam Erről a’ fent tisztelt Moecenas tu­­dósittatván azonnal kiváltotta azokat, ’s a’ boldo­gult szerző Édes Annyának ajándékozta minden nyomtatványit. Ez az eredeti remek munka ár­ván maradván, valóban érdemes volt illy nagy lelkű­­l pártfogásra. Most tehát már megszerez­hető lészen a’ Munka sm­ind Debreczenben, mind Pesten, Budáról, Aprilis ю-kén. Tegnap a’ Budai várban szokott rendtartás­sal öszsze gyülekezvén az Országnak ide küldetett Rendjei, első üléseket tartották, az Első Táblá­hoz tartozók t. i. az Ország Nádor Ispánya ő Cs. K. Fő Hertzegségének, a’ Második Táblához tar­tozók pedig a’Personalis Mélt.Semsey Ur ő N­gának előlülések alatt. A’ Cs. K. Fő Hertzeg de.ik, a’ Personalis Ur pedig magyar, mind ketten gyöke­res , hathatos, és ékes beszédeket intéztek a’ Ren­dekhez , a’ mellyek közztts az elsőre M. Gróf Kol­­lonics László Kalocsai Érsek Ur Ő Excellentziája, a’ másodikra pedig az Esztergomi Káptalan Kö­vete Fő Tiszt. Király Ur, hasonló ékes és fontos beszédekkel feleltek. — Gyuláról, Békés Vármegyéből Böjt más hava 21-kén 1007. — Uj öröm árja bontotta el ismét Nemes Megyénket, a’ midőn Nagy Méltó­ságú Szent - Györgyi Horváth ’Sigmund Ur­nő Ex.ját, mint Nagylelkű Főispányát, és régen óhajt­va vart kegyes attyát e’ folyó hónak 14-kén keb­e­lébe fogadta -­ részt vettek ezen nagy ürömben

Next