Magyar Kurir, 1807. február-július (21. évfolyam, 3-52. szám)

1807-04-17 / 31. szám

■nem tsak a’ Nemesség , hanem a’ Magos Gróf W­enyheim Ferencz, mint helybeli ditséretes tu­lajdonságú Földes Ur által fel állított egy­forma ruházatú Magyar, és Német polgári sereg is, a’ melly a’ leg jobb ízlés szerént való Uniformisa Bandájával Eő Ex.ja eleibe ki rukkolván, előtte katonai parádéban defilirozott, és Eö Ex.jának szerentsés meg érkezésiért öröme kinyilatkozta­tására szálvét lőtt. Melly örvendetes nap igy el­telvén, ugyan ezen hónak 16-kán az Ország gyű­lését tárgyazó Közönséges Gyűlése tartatott ezen Nemes Megyének, a’ hol a’ több fontos tárgyak elintézése mellett а’ Тек. Rendeknek köz meg­­egyezésébő­l az Ország Gyűlésére mint követek ki neveztettek, Тек. Kir. Tanátsos és Első­ All Ispány Csuport László, és Zsadányi ’s Török ISz. Miklósi Almásy Ur helyébe pedig a’ Nemes Megye Kor­mányozására surrogáltatott Тек. Vidovich György Fö Jegyző­ Ur, ennek helyébe Rosti Albert t­­ fö­ Jegyző Ur. Ezen örömmel te­lyes időközben e' folyó hónak 19-kén bé következvén Felséges Csá­­szári ’s Kir. Herczeg, kegyelmes Nádor Ispányunk neve napja azt is annak Méltóságához illendően meg tisztelni első kötelességeknek esmérvén a* T. Rendek, minnyájan Nagy Misét halgattak , és Eő­ Hertzegsége hoszszú életiért buzgó fohászkodá­saikat a’, Mindenható eleibe öntötték, melly nap­nak nagyobb ditsőitésére a’ polgári katonaság is felbuzdittatván egész parádéban ki rukkolt, és a* Mozsarak durrogásai mellett a’ Szent mise alatt igen jelessen tüzelt; ezen ditső napon a’ Tekint. Rendeket Nagy M.gú Fő Ispány Ur meg vendé-

Next