Magyar Kurir, 1807. február-július (21. évfolyam, 3-52. szám)

1807-04-17 / 31. szám

gelvén, a’ mozsarai, sürü bömbölései, és a’polgá­ri Banda kellemetes török muzsikája között, Fel­séges Nádor Ispányunk betses életiért, és szívből óhajtott egésségiért számtalan poharak ki ürítet­tek , mindeneknek ajakain lebegvén : Éljen a’ Felséges Csász. ’s Kir. Slerczeg Jósef, kegyelmes Nádor Ispányunk.­ — Ellyen Nagy ÍVr­gú Szent­­györgyi Horváth ’Sigmond Úr kegyes Fő Ispá­nyunk ! Hivatal szerent való Hadi Tudósú­t­á­s­o­k. Az Eylau­i ütközet után következett történe­tek , a’ mellyeknek előadások a’ 28-ik számú M­­aurírban félbe maradott, ilyen rendet folytatta­­tik az Orosz tudósításokban : — ,, ,,Febr. 13-kán 13 Frantziát fogtak­ el a’ Ko­zákok. Febr. 14 kén éjszaka ismét rajok ütöttek némely Kozák Regementek a’ Gén. Platow rende­léséből a’ Frantzia vigyázó tsoportokra ’s őket megvervén 9 embert elfogtak közzűlük. A’ Mi­­lacho­w Regementje három Fr. Swadronukat meg­­vervén és elszélesztvén 2 tisztet és 72 embert el­fogott. Ezek még tsak Jan. 30-kán érkeztek volt meg a’ Bernadotte táborához, és azt beszéltették, ho­gy az ehez tartozó ellenséges Regementeknek számok feleltél­b öszsze olvadott a’ sok felé tör­tént verekedésekben. Ugyan ez napon történt , hogy két Kozák Regementek a’ Gén. Fiaton* ren­deléséből 12 ellenséges Svadronokat megtámadván, a’ tisztet 167 köz emberekkel és egy zászlóval egyetemben elfogtak, ’s a’ többeket nagy részint

Next