Magyar Kurir, 1807. február-július (21. évfolyam, 3-52. szám)

1807-04-17 / 31. szám

475 a’ tsatázó mezőn öszsze vagdalták. Tudósítás ér­kezvén a’ szélen álló Gén. Major Lambertítől, hogy az ellenség száma növekedne , és hogy tsak a’ gyalogjai 2000-ben lévén, már Wernsdorf és Lich­­tenhagen nevű falukat elfoglalták volna, néki Gén. Major Korf 3 Vadász J Regimentekkel és 3 ágyuk­kal azonnal segittségere küldetett, oly rendeléssel, hogy tanyájokat tartsák meg, ’s ha lehet a’ neve­zett falukból űzzék is ki az ellenséget. Gén. Major Fahlennek oly rendelés adatott ugyan ekkor, hogy 4 Svadronokat elkü­ldvén, tartassa szemmel annak az ellenséges tsoportnak mozdulásait, a’ melly a’ Frisch Haff (vagy Slav) nevű tengerszakadáson ál­tal Fischhausenhez ment ; vagy arra üssön is réá. — *.Febr. 15-kén éjjel még jókor oda hagyta az ellenség Lichtenhausent, a’ mellyet G. M. Korf azonnal elfoglalván, ő innen, Gen. M.­­Lamberti pedig Golaubol, a’ Mansfeldben és Wreinsdorfban tartózkodó Frantziákra rajok ütöttek, ’s nékiek sok kárt tévén, ’s az egygyik faluban 84 emberei­ket a’ másikban pedig 4 tisztjeket és 60 köz em­bereiket elfogván, őket elkergették. Az után az Oroszok bal felől, a’ Pruszszusok pedig jobb felől előre kezdettek nyomulni. Gén. Platow két tоs­zák csoportokat küldvén ki két felé az ellenség mozdulásainak megkémlelésére, ezek közzűl az egygyik egy ellenséges vigyázó csoportra talált , és azt ös­sze vagdalván, 2 embert elfogott; a’ má­sik egy ellenséges Swadronnal ös­sze találkozván azt elszélesztette és abból 8 embert fogságra ho­zott. A’ Sapusin tíoták hegementje egy ellepsé-

Next