Magyar Kurir, 1807. február-július (21. évfolyam, 3-52. szám)

1807-04-17 / 31. szám

isátkozó , mást megelőző, a’ segedelemre mikor tsak lehetett mindenkor kész, maga kevéssel be­érvén mások eránt nagy lelkű, minden nemes és jó tselekedetet betsítlő­, az mesterségeknek ked­­vellőjök és óltalmazójok, ’s a’ Monarchiabeli jó ’s hűséges népeknek szerető édes annyok lévén, ezen vir­tusoka­n minden napi gyakorlásokban állottak közönséges és házi belső életebéli foglalatosságai, ti­ mellyek még becsesebbé tétet tettek az azokkal ös­sze köttetett Keresztényi tüszedelem és kegyes­ség által.­ Szive és lelke nagggyá vált formáitat­­va. Tisztelettel fog rolla a’ jövendői világ emlé­kezni. Örvendeteseik napokra és hoszszabb élet­re volt érdemes.­M­eghidegedett tetemei tegnap (s6-ikban) dél­­utániig 5 órakor tétettek­ le fényes szi­letéséhez il­lő halotti pompával nyugodalmának hellyére , a’ melly naptól számlálván 5 hónapokig tart az fel­vett Udvari gyászruha. A’Koronaörökös Ferdinand ő" Cs. K. fő Hertzeg­­sége", tegnap reggel beindúlt Bélsból Buda felé , valamint színtén Károly ó’ Csász.- Kir. Fő Her­­tzegsége is.­Ismét egy é­j­ tanúbizonyságát adta Méltósá­­gos Kis Ekédei Ebédey Lajos Cs. K. valóságos Ka­marás Ur több ízben megbizonyított példás Haza­­fiúi Nagylelkűségénél­, és a’ Hazai Literatura elő- Tnozdiiájához viseltető Nemes buzgóságának. — Ugyan is ,­ a’ nem régiben meghalt b. e. Csoko­nai "Vitéz Mihály, a’ mi remekelm­éjű Tersszerzőnk halála előtt kinyomtattatta itt az általa készült ,­­ Anakreoni Dalokat , de a’ mellyek halála után is Hh г

Next