Magyar Kurir, 1810. június-december (24. évfolyam, 1-66, 7-52. szám)

III. Fertály Esztendő - 1810-06-12 / 5-6. szám

meg nem elégedvén , így szállottak : „Illyen módon, úgymond ők, minden esztendőben öreg­­bedik a’ nemzet terhe, és épen ez az adófizető nép és szegénység mostani béketelenségének leg főbb oka. — A’ Szicziliai Királlyal való szöve­tségnek, mi reánk nézve még az a’ káros követ­kezése is van, hogy azon Országban 15000 fő­ből álló hadi népünk hever, melly sok költsé­günkben kerül, és ha ma vagy holnap oda kiszálla­­nak a’ Frantzia seregek, lehetetlen leszen ott lé­vő seregeinknek onnan az ellenséget viszsza verni. A’ Braunschweig - Oelsi Hertzegnek­ is 7000 font sterlinget rendelt az Alsó Parlamentum, ki­nek esztendeig való fizetése, azon 1500 font ster­linget , melly néki, mint az Anglia hadi szol­­gálatjába állott fekete legio Obersterének fizette­tik, 8500 font sterlingre megyen esztendőnként. (Egy Német Országi, másként közönséges kedvességben lévő újság levélben a’ múlt ősszel azt olvastam, hogy ez a’ Braunschweig -Oelsi Herczeg az Angliai Király második fia, a’Yorki Herczeg feleségének testvér bátyj­a legyen. Ez az állatás helytelen , mivel ez a’ Herczeg Asz­­szony a’ most uralkodó Prussziai Királynak atyá­val egy testvér de anyával különböző nénnye, a’ néhai II. Fridrich Wilhelm királynak első fele­ségétől Ersébet Kristina Braunschweig Wolfen­­bütteli Herczeg-Asszonytól való leánya). A­ Morning­’ Chronicle nevezetű Londoni Zsur­­¥ nál azt tartya, hogy a’ mostani Angliai Státus Titoknak Marquis Wellesley azt javaslotta vol­na a’ Fels. Angliai Királynak, hogy Canning, Exministert az örökké tartó háborúnak prédiká­tort venné viszsza a’ ministeriuntba. De erre igy

Next