Magyar Kurir, 1814. január-június (28. évfolyam, 1-51. szám)

1814-01-07 / 2. szám

Szírmay Szír­may Tamás Úr; de ez dicsé­retesen viselt hivatalát már régólta letenni kívánván, ’s attól most bútsút is véve­n , helyibe Eu Excellentziája Szegfalvi Segy Károly Urat nevezte ki, régi szolgálatját avval is kívánván megjutalmaztatni, hogy őtet a’ Tek. Megye Tábla - Bírái közzészám­­lálni méltóztatott. — All - Szolgabírákká választattak ezen Járásban Szentiványi Szentt­­iványi Károly és Stépán István Urak. Perceptornak: Vas Antal Ur; Esküitek­nek pedig: Zelvay István, és Csicseri Or­mós Károly Urak. 5. A­ Görögényi Járásban. Fő és All - Szolgabírákká lettek : Ma- Heisch IVh­iály, Toms­its István, és Né­­methy Gábor Urak. Perceptorrá: Pilizsy Antal, Esküitekké: Végesi László, Szent- Léleki Antal, és Pilizsi Jósef Urak. 6. A' Sopkáti Járásban. Fő és All-Szolgabírákká választattak: Sóóvári Soós Pál, Püspöky Ferentz , és Szeghy Károly Urak, ’s az utolsónak a’ Homonnai Járásba lett altabtétele után Etse­­dy László lett kinevezése által. Perceptor­rá lett Fü­zeséry János; Esküitekké: Ret­tegi András, Horváth István, és Pandák László Urak. Számvelővé lett: Ippi Bydeskúti Mi­hály Ur; Első Vice Notariusi hivatalában to­vábbá is megmarasztatott az Újhelyi Fő Szol­­gabíróságra leg­nagyobb számmal óhajtott, de Eő Excellentziája által a’ Notariusság­­ban dítsérettel megtartott Gseleji Kolosi Jósef Ur, 2-ik és 3-ik Vice Notariusság­­ban hasonlóképen meghagyta Eő Excellen­tziája Kossuthfalvi Kossuth András és Fe­kete Károly Urakat; honorarius Nótáriu­sokká tétettek : Tussai Tussay János, Cse­­leji Kolosy Károly, és Kupisingi Horváth Antal Urak. A’ Fiskálisi Hivatalhoz fizetés nélkül neveztettek, Fekete Pál, Cserépi Károly, Intrády Jósef, Richter Ferenti, és Nyo­­márkai Jó­sef Urak; honorarius Esküitek­ké pedig: Képes J ’sef, Constantin György, Kováts-Vágási Bocza László, Szent-Léleki József, Bárczy János, Fo­dor György, Bernáth János, Albert Lász­ló , és Szent - Léle­ci István Urak. Meghagyattak végre Archivarius Bü­­zithai Zeldlmeyer Jósef, Orvos Metzner Pál, és Csermák Márton. All-Orvosok Somogyi Simon Fabritzi Dávid, Bátor Adám, és Wittenberg Lörintz­, Földmé­rők: Stajner Adám, és Bogovics Károly, Hajdúk Hadnagya: Cserépy Ferentz, ’s Castellanus Göltze Ferentz Urak. Budáról írják, hogy az a’híres Hes­sen Filipsthali He­rczeg, a’ki 1806-ik esz­tendőben Nápolyi Kir. szolgálatban lévén, a’ Gaetai erősséget öt egész holnapig igen bátran védelmezte a’ Frantziák ellen, de végtére capitulálni, ’s azt az ellenségnek által adni kénteleníttetett, Szicíliából, a’ hol néhány esztendőktől fogva múlatott, most hazája felé való útjában, Konstantzi­­nápolyon és Temesváron keresztül utazott. Budára érkezvén, ott Kedves Nádor Ispá­­nyunknak tiszteletére ment, ki őtet igen kegyelmetlen fogadni, ’s asztala mellé is ültetni méltóztatott. Vele utazik, kedves Adjutánsa Tango úr is, a’ ki a’ Gaetai ostromlás' alatt is jelen volt , és igen dí­­séretessen viselte magát. Tudósítás Egy tsalhatatlan kereskedésbéli pró­batételhez egy vagy több társak kerestet­nek, míg az egész 15 vagy 20 ezer fo­rintból álló tőke pénz V. Cz. tökélletesség­­re megyen. — Az interes négyszeresen fe­­lfilhaladja a’ közönséges interest, ’s min­den esztendőben számot fognak adni. —— A’ Posonyi Német újságok boltjában kell a’ Frankon küldendő leveleket utasítani. Költ Posonyban, Decemb. 3-ik nap­ján, 1813. 2

Next