Magyar Kurir, 1814. július-december (28. évfolyam, 1-52. szám)

1814-10-28 / 35. szám

Déltájban az Orosz templomba men­tek istentiszteletre ezen Felséges Udvar­nak minden itt lévő tagjai. Estve hál volt az Orosz Követnél Gróf S­t­a­c­k­e­l­b­e­r­g Urnál, mellyet Orosz Császárné ő Felsége a’ két Nagy Her­­tzegaszszonyokkal és I C­o­n­s­t­a­n­t­í­n­u­s Nagy Hertzeggel, ’s a’ Dániai és W­ü­r­­tembergi Királyok, a’ Cs. K. Fő Her­tzesekkel és minden itt lévő Princzekkel egyetemben, megtiszteltek jelenlétekkel. Dán­us Király ő Felsége a’ múlt Vasárnap az ide való Evangelicus Luthe­ránusok templomában volt számos kísé­rőivel egyetemben isteni tiszteleten. Uagyan 3t­t tselekedték volt már egyszer a’ P­r­u­­s­­siai és W­ü­r­t­e­m­b­e­r­g­i Királyok, a­ melly alkalmatosságokkal T. VV­aech­­ter és Glatz Consistorialis Assersor Urak mondottak bevett rendtartás szerént való Prédikátziókat. Felséges Urunk az Orosz Császárral és Prussus Királlyal egyetemben holnap i'igy mint szombaton estvere Pozsonyba várattatnak. Onnét vasárnap’ S­c­h­­­o­s­z­­bofba menüig ’s onnét ismét Bétsbe viszs­sza jönni szándékoztak ő Felségek. V . Haiti Királyi Udvari Kalendá­rium (Almanach roy­al d’ Haiti.) Henrich ő Felsége, Haiti Király, felkenetett és megkoronásztatott Gap Henri városában, Jun. Il-dik napján, iSt­-ben; öszsze házasodott M­­aria L­u­­dovika Haiti királynéval. Vannak 4 gyermekei, úgy mint két fiai, a’ Koro­naörökös és Henrik Viktor Jákob, és két leányi, úgy mint Emethiste (Madame premiere) és Athenais Hen­ri­ette. Az uralkodó vérből való Princzek és Princz kisaszszonyok : Princz Noél a’ Ki­rályné testvére, ennek felesége C­e­r­es­ti­n­a­­ Princz János és Chancey Má­ria A­u­g­u­s­t­i­n a­ Princz kisaszszony; ez özvegy aszszony, a’ férje volt Princz Go­­naives. Az ország’ Nagy Tisztjei: A’ mi lí­raink (­Vor Seigneurs); Princz Noe­le a’ testörző sereg’ fő Generálisa; Princz Já­nos, Nagy Admirális. Marschallok: A’ Malés h­ertzeg Princz Eugenius; Pc. L­i­m­b­e; L­ertzeg Grand Riviére (nagy vízi Hertzeg); Princz S­a­n­t M­a­r­c; Her­­tzeg Fort Royal; Marquis Avaiss­e, Hertzeg Plaisance; Hertzeg Ar­ti­bo­li­­­t­e. Ministerek: A’ mi Uraiok , Princz Limbe, Kali­bs tengeri Minister; Gróf Taste, finantziai és belső Minister; Gr. Limonade k­ilső Minister; Gróf Ter­re Neu­ve Törvényes Minister. A’ Korona’ Nagy Tisztjei: A’ mi Ura­ink, h­ertzeg A­n­s­e, Érsek; Pater B­r­é­­le (hajdan Douai városbeli Kapucinus), a­ Király Nagy Alamisnáriusa; Princz No­el Fő Pohárnokmester; Princz János, Fő Sütőmester; Hertzeg Fort Royal, Fő Udvari Marschall* Hertzeg Plaisance Fő Camerarius; Báró M­a­t-P­o­i­n­t Fő Lovász­­mester; Hertzeg G­ran­d-R­i­v­i­e­r F­ő Vadász­­mester; Báró Sicard Fő Ceremónia­­mester. Vannak még négy Hertzegi Famíliák a’ Haiti Királyságban , úgy mint Hertzeg Márin, kinek az apja is a’ volt, és há­rom új Hertzegek , úgymint Avance, Marm­­elade, és D o n d o n , kiket most nevezett Hertzegekké a’ Király. Nevezett to­vábbá 20 Grófot, 39 Bárót, és 11 Rittért. — — Állított­ fel a Szeretsen Felsége egy Katonai Rendet is 300,000 Livrák­­ból álló esztendei jövedelemmel. — A’ Rend’ tagjai állanak Nagy Keresztesekből, Ko­nmendátorokból, és Ritterekből. Ezek­nél neveik is mind ki jöttek a’ Királyi Almanachban, de nem férnek ide a­ M. Kurírba. (A­ többi következik.)

Next