Magyar Kurir, 1814. július-december (28. évfolyam, 1-52. szám)

1814-10-28 / 35. szám

Honnyi Levelek, Tudósítások, és Egyebek. Nro. 31. A’Magyar Kurír 35-dik darabjához. . . •­­ Magyar Ország. S. A. Ujhely Oktob. 12-dikén: — Méltoságos Szabó András Kassai Megyei Püspök ő Nagysága , a’ Canonica V­i­­s­i­t­a­t­i­o­­ (melly már 42 esztendeje ezen Megyében sok viszontagságok, és változá­sok miatt nem történt) Szent czellyába vévén, abban September holnapnak 12-ik egész October 12-ik napjáig híven fárado­zott ezen Tek. N. Zemplén Vármegyében, ahol is a’ N. Vármegyétől kitelhető tiszte­lettel fogadtatott el , a' Vármegye szerint egy Deputatzio, és 4° lovas N« Vitézek mentek ő Nagysága eleibe , é­s ezeknek előre lovaglása után vezettetett Lé az Me­gyébe. Ujhely várossá előtt várta egy nagy számú Deputatzio a’ N. Vármegye Gyűlésé­ből, a’ hol is Nemzetes Udvardi Kossuth András úr, a’ Megyének hiteles Ali Jegyzője, egy különös szép köszöntéssel fogadván el a’ Megye részéről Püspök ő Nagyságát , azután a’ népnek egész nap­i ünepléssel­­való örvendezesi , és V­ivat kialtási és nagy ágyú dörgések közt számos kotsikkal kí­sértetett be a’ Vegye hazához­ ezek után két napi itt mulatása idején mindenkori üne­­pelte a’ nép itt-létét minden kitelhető pompával ő Nagyságának, úgy nem külöm­­ben a’ Megyének minden városaiban az egész fáradozása idejében.­­ Elmenetelé­­vel ismét Deputatzio küldetett a’ tisztelt Megye részéről , ő Nagyságának tiszteleté­re , mellyel hálaadásai a' Canonica Visitatio­­ban fáradozó fő lelki Pásztort­­­tnak eresz­tette. — Olasz Ország. A’ Dominikánus Szerzet’ tagjai Sept. 30-dik napján öltöztek ismét belé a­ magok papi ruhájokba. Ezen Szerzetből az ő felállásától fogva 19 Szentek, 600 boldogoknak lenni hirdettettek , 4 Pápák , 65 Kardinálisok, 24 Patriárchák, 700 Ér­sekek, 43 Apostoli Nunciusok, 1800 Püs­pökök, 75 Apostoli sz. palota Mesterek, ’s véghetetlen számú The­ologiai írók lettek. Pápa 6 Szentsége az olta hogy Ro­mába viszsza érkezett, Sept. 27-dik nap­ján tartotta ez első Szem Con­sis­tóriu­mot, a’ melyben igen gyökeres és szívre ható beszédet intézett a’ Kardinálisok gyü­lekezetéhez, melynek magyar fordításával a’ jövő levelünkben fogunk szolgálni. B­é­t­s. A’ Katalin Orosz Nagy Hertzeg­­aszszony Magyar országra való lemenetele megváltozván, ő Hertzegaszszonysága Béts­­ben maradott« Konstantinná ő Orosz Cs. Nagy Hertzegsége a’ múlt Kedden Stokerau- ra vette útját az ott levő Cs. K. katona ruházatra ügyelő biztosságnak megszem­lélésére. A’ Dániai Király ő Felsége ugyan akkor a’ Bétsen fellyűl két óra távolság­ira a Duna mellett levő K­loste­r n­e­u­­burgi nevezetes Apáturságnak megné­zésére ment. Szerdán az özvegy Orosz Császár­né ő Felsége születése napja lévén, a’ Betűben levő Orosz Császárné ő Felsége­­i Katalin és Mária Nagy Hertzegasz­­szonyok , köszöntő andrentziára botsátot­­ták magokhoz az itt találtató Orosz Cs. Udvarnokokat és Orosz nemességet.

Next