Magyar Kurir, 1816. január-június (30. évfolyam, 1-51. szám)

1816-04-02 / 27. szám

Az Anglusok’ egygyik új koloniájok­ Iran a’ jó reménség’ fokán támadott zendű­­lésröl, a’ mely felöl még eddig tsak egy pár szóval való említést tettek vala a’ kö­zönséges levelek , most valamivel bőveb­­betskén írnak Belgiumból. A’ támadás Gra­­af­ Re­inetben , azon ármádának fő hadi szállásán ütött volt ki, melly a’ Kafferek’ nemzettsége ellen van oda rendeltetve. Ez a’ támadás ugyan már eltsendesedett ezen a’ hellyen, hanem a’ kolóniának más pont­ján , úgymint Grahamstownba­n ütött ismét ki. úgy látszott ezen levelek sze­rént, hogy a’ mezei gazdaságra vettetett új nagy adó okozta a’lármát. — Káphoz, gyakran érkeznek hajók a' Szent Ilonai kikötőhelyből, eleségért. Hat szép lovat is vásároltak Kápban a’ Bonaparte’ szá­mára. — Grahams -Townban, a’hol a’ támadás kiütött, 1000 Hottentotákbol, és 200 lakosokból áll az Anglus ármáda, mely­hez járul még a’Grahamszolvai, 500 emberből álló őrző sereg.Az ármáda’ vezére G. Graham. Az Anglus Országrószék két kemény tilalmat hirdettetett­­ ki a’ napokban. Az egygyik szerént nem leszen szabad Angliá­ból, sem az Afrikai partokra, sem az Ame­rikai szigetekre, sem pedig az Amerikai szárazra (Continensre) puskaport, salétro­mot, fegyvert, egy szóval, semmiféle ha­dikészületet vinni. Tsak a’ Britannus Északi Amerikai kolóniák és az Egy gye­sül­t szabad státusok vétettek­ ki a’tilalom alól. Most előrevalóképpen tsak hat hó­napra határoztatok ez a’ tilalom. — A’ má­siknak az a’ foglalatja , hogy mind azok a’ hajók , mellyek a’ Gibraltáron belől lévő­­mediterraneumi tengernek akár melly ré­szeiről jőnek, akár milyen jó bizonyság le­veleket tudjanak is előmútatni a’ felől , hogy egésséges hellyekröl jöttek , még is éppen olyan szoros contumatia tartás alá vettettessenek a’ Nagy Britanniai és Iz­­landiai kikötőhelyekbe’, mint ha gyanú­sok volnának az ő bizonyságleveleik. Marsc­al Coultrol azt írják Lon­­donból, hogy Angliában akar megteleped­ni, Cambacer es r­ö­l és Bertrandrol pedig, hogy az, 15,000, e’ pedig 16 ezer font Sterlingeket tett­ bé az Angliai bankóba. A’ Farlamentum’ alsó háza*­eleibe két jovallást terjesztett Minister Lord Castle­­rough Mártz. 12-dikén, mellyek közzűl egygyik a’ Bonaparte Napoleon személyé­nek Szent Ilona szigetén való őrizteté­sét , a’ másik az idegen nemzetek’ hajóinak ezen szigettel a’ Bonaparte’ ottlakása alatt tartandó kereskedéssek­nek és közösüléssek­­nek reguláztatását illeti. — „Kétségbe és kérdésbe hozták némelyek, így szállott a’ Minister, hogy valyon van-é a’ Koronának jussa arra, hogy Bonapartét a’ hadakozás­nak elvégződése után fogságban tartsa? Én ezen kételkedésben részes soha nem vol­tam. Az ő jó és bátorságos őrizet alatt va­ló tartatásának politikai okokra nézve való szükséges volta felett telyességgel nem is lehet semmi kétségeskedés, hanem én úgy ítélek , hogy a’ népek’ törvényeivel is meg­egygyezik az, hogy ő ilyen őrizet alatt tar­­tattassék. — „Ha, mint uralkodó Fejedelmet , úgy kellene is őtet néznünk, még is judunk vol­na nékünk arra, hogy őtet fogságban tar­tsuk , minthogy megszegte a’ kötést , és semmi kezességet nem mutathat magáért azeránt, hogy valamely kötést meg fog tar­tani. De van nékünk még más fundamen­­tomunk is a’ mi ő eránta való magunk vise­­létének megigazitására : ő hadi fogoly, Kor­­sikai születésű, ’s e’ szerént Frantzia ország’ alá tartozó ember, a’ melly nem reklamál­ta , nem kívánta, hogy viszsza­botsássuk őket s mi tehát egy ily személyt, ha egyéb közönséges charactereit nem tekintjük is , megtarthattuk a’ népek’ törvénye szerént a­ magunk fogságában. Egyéberánt az ő fogságban való tartatására elégséges indító ok az ő E­­b­a szigetéről való elszökése is, minthogy ő az ott való megmaradásra ma­gát lekötelezte vala, és minthogy ő egész­­szen alkalmatlan, vagy teljességgel semmi

Next