Magyar Kurir, 1816. január-június (30. évfolyam, 1-51. szám)

1816-04-02 / 27. szám

Tiare a’ Minister, hogy ez a’ kérdés nem ehez a’ tárgyhoz tartozó dolog és sokkal szövevényesebb, mint sem hogy azt ezen házasság’ alkalmatosságával kellene eliga­zítani. A’ Bonaparte nevezetesebb barátjai közzűl, a’ kik idegen országokra széljel szóródtak, Sebastiani még Londonban tar­tózkodik. Nem rég a’ Cambridge­i Uni­verzitásnak meglátására ment, mikor éppen Doktortevés volt ott. Egy Napkeleti Indiai Anglus kereske­dő hajónak Kapitányát Londonban a’ New­­cater fogházba zárták nem rent­en azért, hogy már 25*dikszer lépett házassági élet­re, pedig a’ 15-diktől,sem a halál sem el­válás által fel nem oldoztatott. A’ mosta­­ni, tudni illik a’ 25-dik felesége oly nagy indúlattal viseltetik hozzá, hogy a’ fogház­ba is bement hozzá erőszakosan, és ki nem hozhatják tőlle. — Most a’ házasságtöré­sért hat per van a’ Londoni itélőszék’ előtt­­ mint fő aszszonyságokat illet a’ dolog. Az egygyik ügyben 150.000 forint kárpóto­lást tartozik fizetni a’ bűnös rész. Egy 24 esztendős fő aszszonyság, a’ki még Mártz. 8-dikán éjjeli n óráig a’ ma­ga szokott társaságában és minden elme­­bomlottságnak jelentése nélkű­l töltötte ide­jét, más nap’ reggel kivágta maga magá­n­ak a’ nyelvit egy pennatsináló késsel. Északi Amerika. * Az Anglus újságlevelek közzűl néme­lyek még nem hiszik, hogy a’ Spanyolok és az Amerikai Egygyesű­lt Státusok között valósággal ki fogna ütni a’ hadakozás. A’ múlt esztendőnek végén pontosan felvettetvén az Egygyesűlt Státusokban ta­láltató lakosoknak száma, úgy jött ki, hogy 7,289,000-re telik ezen szabad országnak egész népessége. A’ két főbb Státusok­nak N­e­y - Y­o­r­k­n­a­k és Virginiának, több van egy-egy millió lakosaiknál. Északi Amerikának azon partja mel­lett, a’hol a’ Mississippi vizének hét ágai a’ tengerbe szakadnak, van a’ Bar­a*­taria nevű sziget. E’ most külömbkü­­lömbféle nemzetek’ prédáló hajóinak ösz­­szegyülekezéssek’ hellyévé lett. Itt a’ pia­­tza az ő prédagyűjteményeiknek. Innét eveznek széjjel újabb meg újabb ragado­­zásokra. Azt erőssítik ezen tolvajrészekröl a’ Havannai tudósítások, hogy már nagy számú hajója , h­adi munitziója , és valami 2000 fegyveresekböl álló serege van a’szép társaságnak. Itt következik az az egé­sz levél, mel­lyel a’ Spanyol Követ a’ maga W­as-,­hingt­onból való eltávozása előtt , az Ame­rikai Minister-Titoknoknak Monroe urnák által adott, a’ melyből elég értel­mesen által lehet látni, miben álljon vol­taképpen ennek az öszszeveszésnek funda­­mentoma: — a „Sir! Minthogy már most az én Uram a’ Király és az Egyenesűlt Státusok között való Diplomatikai (­követi) közösülés sze­­rentsésen helyre állott, kötelességemben áll az Elölülő urat mindenekről tudósítani, a’ mik a’ két rész között való barátságos ál­lapotnak megerősittetésére valamit használ­hatnak. Minthogy a’ köztünk való egye­nes és hivatalszerént való közösülések az 1803-dik esztendőtől fogva megszűnve vol­tak, igen nagyon lehetne kívánni, hogy a’ két ország’ határai éppen arra az állapotra tétetődjenek v­izsza , a’ melyben ezen idő­pont (Az 1808 - dik esztendő) előtt voltak , s ezekhez képpest Nap nyugati Flo­ridának az a’ része , mellyel az Egygye­­sűlt Státusok a’ S­p­a­n­y­o­l országi ditsős­­séges i­nsurr­efetzi­óna­k ideje alatt elfoglaltak, a’ Catholicus Király ő Felsé­­­gének adattatna viszsza. Ezen viszszadás ál­tal azok a’ jusok, mellyeket az Amerikai szabad Státusok az említett vidékekhez, vagy azoknak , részekhez , tarthatni gon­dolják, telyességgel meg nem gyengülnek, minthogy ezek a’ vidékek, valamint az­ elfoglaltatások előtt voltak , úgy ennek­­utánna is barátságos alkudozás’ tárgyai le­

Next